<-- Acts 12:25 | Acts 13:2 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 13:1

Acts 13:1 - ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܘܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܢܺܝܓ݁ܶܪ ܘܠܽܘܩܺܝܳܣ ܕ݁ܡܶܢ ܩܽܘܪܺܝܢܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܡܰܢܰܐܝܶܠ ܒ݁ܰܪ ܡܪܰܒ݁ܝܳܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܛܶܛܪܰܪܟ݂ܰܐ ܘܫܳܐܘܳܠ ܀

Translations

(Etheridge) But there were in the church of Antiokia prophets and teachers, Bar Naba and Shemun who was called Niger, and Lukios who was from the city of Kyrene, and Manael, a fosterbrother of Herodes Tetrarka, and Shaol.

(Murdock) Now there were in the church at Antioch, [several] prophets and teachers; Barnabas, and Simon called Niger, and Lucius who was from the city Cyrene, and Menaen, a son of the guardians of Herod the Tetrarch, and Saul.

(Lamsa) NOW there were in the church at An'ti-och prophets and teachers; Bar'na-bas, and Simeon who was called Ni'ger, and Lu'cius from the city of Cy-rene, and Man'a-el, who was the son of the man who brought up Herod the tetrarch, and Saul.

(KJV) Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers; as Barnabas, and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the tetrarch, and Saul.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-13010 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-13011 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-13012 - - - - - - No - - -
ܒܥܕܬܐ ܒ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ 2:15261 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62044-13013 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܕ݁ܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ 2:1403 ܐܢܛܝܘܟܝ Proper Noun Antioch of Syria 21 24 62044-13014 - - - - - - No - - -
ܢܒܝܐ ܢܒ݂ܺܝܶܐ 2:12622 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 62044-13015 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܡܠܦܢܐ ܘܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ 2:9254 ܝܠܦ Noun teacher 278 125 62044-13016 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܪܢܒܐ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ 2:3378 ܒܪܢܒܐ Proper Noun Barnabas 56 40 62044-13017 - - - - - - No - - -
ܘܫܡܥܘܢ ܘܫܶܡܥܽܘܢ 2:21822 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simeon 585 226 62044-13018 - - - - - - No - - -
ܕܡܬܩܪܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ 2:18838 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62044-13019 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܢܝܓܪ ܢܺܝܓ݁ܶܪ 2:13040 ܢܝܓܪ Proper Noun Niger 338 139 62044-130110 - - - - - - No - - -
ܘܠܘܩܝܣ ܘܠܽܘܩܺܝܳܣ 2:11122 ܠܘܩܝܘܣ Proper Noun Lucius 238 110 62044-130111 - - - - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62044-130112 - - - - - - No - - -
ܩܘܪܝܢܐ ܩܽܘܪܺܝܢܺܐ 2:18410 ܩܘܪܝܢܐ Proper Noun Cyrene 498 191 62044-130113 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-130114 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܢܐܝܠ ܘܡܰܢܰܐܝܶܠ 2:12231 ܡܢܐܝܠ Proper Noun Manaen 281 126 62044-130115 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62044-130116 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܡܪܒܝܢܘܗܝ ܡܪܰܒ݁ܝܳܢܰܘܗ݈ܝ 2:19255 ܪܒܐ Noun nurse, guardian, rearer 298 131 62044-130117 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܗܪܘܕܣ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ 2:5363 ܗܪܘܕܣ Proper Noun Herod Antipas 106 61 62044-130118 - - - - - - No - - -
ܛܛܪܪܟܐ ܛܶܛܪܰܪܟ݂ܰܐ 2:8116 ܛܛܪܪܟܐ Noun tetrarch 171 86 62044-130119 - Masculine Singular - - - No - - -
ܘܫܐܘܠ ܘܫܳܐܘܳܠ 2:20352 ܫܐܘܠ Proper Noun Saul 553 213 62044-130120 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.