<-- Acts 13:10 | Acts 13:12 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 13:11

Acts 13:11 - ܘܗܳܫܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܣܡܶܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܚܙܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܙܰܒ݂ܢܳܐ ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) And now the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, and not see the sun until the time. And in the hour there fell upon him obscurity and darkness, and he went about asking some one to hold him by the hand.

(Murdock) And now, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, and shalt not see the sun for a time. And immediately there fell upon him a mist and darkness; and he went about, inquiring who would take him by the hand.

(Lamsa) And now the hand of the LORD is against you, and you shall be blind, and shall not see the sun for a time. And in that very hour there fell on him a mist and darkness; and he went about seeking some one to lead him by the hand.

(KJV) And now, behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, not seeing the sun for a season. And immediately there fell on him a mist and a darkness; and he went about seeking some to lead him by the hand.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܫܐ ܘܗܳܫܳܐ 2:5388 ܗܫܐ Particle now 107 62 62044-13110 - - - - - - No - - -
ܐܝܕܗ ܐܺܝܕ݂ܶܗ 2:561 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62044-13111 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܪܝܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ 2:12375 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62044-13112 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠܝܟ ܥܠܰܝܟ݁ 2:15707 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-13113 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܘܬܗܘܐ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ 2:5133 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-13114 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܣܡܐ ܣܡܶܐ 2:14530 ܣܡܝ Verb blind, blind 380 152 62044-13115 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-13116 - - - - - - No - - -
ܬܚܙܐ ܬ݁ܶܚܙܶܐ 2:6720 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-13117 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܫܡܫܐ ܫܶܡܫܳܐ 2:21911 ܫܡܫ Noun sun 586 227 62044-13118 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62044-13119 - - - - - - No - - -
ܠܙܒܢܐ ܠܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5514 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62044-131110 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܗ ܘܒ݂ܳܗ 2:2258 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-131111 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܒܫܥܬܐ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ 2:22040 ܫܥܬܐ Noun hour 589 228 62044-131112 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܦܠ ܢܦ݂ܰܠ 2:13293 ܢܦܠ Verb fall 344 142 62044-131113 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܠܘܗܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15702 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-131114 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܥܡܛܢܐ ܥܰܡܛܳܢܳܐ 2:15897 ܥܡܛ Noun darkness, obscurity, mist 417 165 62044-131115 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܚܫܘܟܐ ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ 2:7833 ܚܫܟ Adjective dark, darkness 161 83 62044-131116 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܬܟܪܟ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ 2:10626 ܟܪܟ Verb wrap, go around, lead about 226 106 62044-131117 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-131118 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܒܥܐ ܘܒ݂ܳܥܶܐ 2:3007 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62044-131119 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܡܢܘ ܕ݁ܡܰܢܽܘ 2:5003 ܗܘ Pronoun who is this? 281 126 62044-131120 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܢܐܚܘܕ ܢܶܐܚܽܘܕ݂ 2:538 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 62044-131121 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܐܝܕܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ 2:576 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62044-131122 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.