<-- Acts 14:14 | Acts 14:16 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 14:15

Acts 14:15 - ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܚ݈ܢܰܢ ܚܳܫܽܘܫܶܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܰܛܳܠܳܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܝܰܡ݈ܡܶܐ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) and said, Men, what do you ? We also are children of men liable to sufferings like you, (and) who preach to you that from these vanities you should turn unto Aloha the living, who made heaven and earth, and the seas, and all that is in them:

(Murdock) and called out, and said: Men, what do ye ? We also are frail mortals like yourselves, who preach to you, that ye should turn from these useless things, unto the living God, who made heaven and earth and seas, and whatever is in them.

(Lamsa) And saying, Men, what are you doing? We also are ordinary human beings like you, who preach to you that you should turn from these useless things to the living God who made heaven and earth and the sea and all things that are therein,

(KJV) And saying, Sirs, why do ye these things? We also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven, and earth, and the sea, and all things that are therein:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܡܪܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ 2:1298 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-14150 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3490 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-14151 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62044-14152 - - - - - - No - - -
ܥܒܕܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:28180 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-14153 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-14154 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-14155 - - - - - - No - - -
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-14156 First Common Plural - - - No - - -
ܒܢܝܢܫܐ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1439 ܐܢܫ Noun human 56 40 62044-14157 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܚܢܢ ܚ݈ܢܰܢ 2:23319 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-14158 First Common Plural - - - Yes - - -
ܚܫܘܫܐ ܚܳܫܽܘܫܶܐ 2:7748 ܚܫ Adjective feeling 161 83 62044-14159 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܟܘܬܟܘܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:777 ܐܟܘܬ Particle like as 15 21 62044-141510 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܡܣܒܪܝܢܢ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢܰܢ 2:13804 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62044-141511 First Masculine Plural - Active Participle PAEL No First Common Plural
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62044-141512 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62044-141513 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-141514 - Common Plural - - - No - - -
ܒܛܠܬܐ ܒ݁ܰܛܳܠܳܬ݂ܳܐ 2:2587 ܒܛܠ Adjective idle, vain, useless 42 35 62044-141515 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܬܬܦܢܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘܢ 2:16832 ܦܢܐ Verb return, answer, give back, turn 450 175 62044-141516 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-141517 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-141518 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܝܐ ܚܰܝܳܐ 2:6954 ܚܝܐ Adjective alive, living 139 74 62044-141519 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-141520 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܥܒܕ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ 2:14893 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-141521 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܫܡܝܐ ܫܡܰܝܳܐ 2:21653 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62044-141522 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܪܥܐ ܘܰܐܪܥܳܐ 2:1995 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62044-141523 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܝܡܡܐ ܘܝܰܡ݈ܡܶܐ 2:9297 ܝܡܐ Noun sea 193 95 62044-141524 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܟܠ ܘܟ݂ܽܠ 2:10053 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-141525 - Masculine - - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-141526 - - - - - - No - - -
ܒܗܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ 2:2241 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-141527 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.