<-- Acts 15:21 | Acts 15:23 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 15:22

Acts 15:22 - ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܠܺܝܚܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܳܗ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܓ݁ܒ݂ܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܠܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ ܥܰܡ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܒ݁ܰܪ‌ܫܰܒ݁ܳܐ ܘܰܠܫܺܝܠܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܕ݁ܪܺܫܶܐ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܰܐܚܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) Then the apostles and presbyters, with all the church, elected men from them, and sent to Antiokia with Paulos and Bar Naba Jihuda, who was called Bar Shaba, and Shilo, men who were chief among the brethren.

(Murdock) Then the legates and Elders, with all the church, chose men from among themselves, and sent them to Antioch, with Paul and Barnabas; [namely], Jude, who was called Barsabas, and Silas, men who were chiefs among the brethren.

(Lamsa) Then the apostles and elders, with the whole church, chose men from among themselves and sent them to An'ti-och with Paul and Bar'na-bas; namely, Judas who is called Bar'sa-bas and Silas, men who were leaders among the brethren:

(KJV) Then pleased it the apostles and elders, with the whole church, to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas; namely, Judas surnamed Barsabas, and Silas, chief men among the brethren:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62044-15220 - - - - - - No - - -
ܫܠܝܚܐ ܫܠܺܝܚܶܐ 2:21372 ܫܠܚ Participle Adjective apostle, sent one 580 224 62044-15221 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܩܫܝܫܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ 2:19136 ܩܫ Noun elder 522 199 62044-15222 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62044-15223 - - - - - - No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܳܗ 2:10080 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-15224 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܥܕܬܐ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ 2:15276 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62044-15225 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܒܘ ܓ݁ܒ݂ܰܘ 2:3423 ܓܒܐ Verb choose, gather, elect, collect 58 44 62044-15226 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3490 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-15227 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62044-15228 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܫܕܪܘ ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ 2:20749 ܫܕܪ Verb send 561 216 62044-15229 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܠܐܢܛܝܘܟܝ ܠܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ 2:1405 ܐܢܛܝܘܟܝ Proper Noun Antioch of Syria 21 24 62044-152210 - - - - - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62044-152211 - - - - - - No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-152212 - - - - - - No - - -
ܘܒܪܢܒܐ ܘܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ 2:3380 ܒܪܢܒܐ Proper Noun Barnabas 56 40 62044-152213 - - - - - - No - - -
ܠܝܗܘܕܐ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ 2:8939 ܝܗܘܕܐ Proper Noun Judas 189 92 62044-152214 - - - - - - No - - -
ܕܡܬܩܪܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ 2:18838 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62044-152215 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܒܪ‌ܫܒܐ ܒ݁ܰܪ‌ܫܰܒ݁ܳܐ 2:3183 ܒܪ‌ܫܒܐ Proper Noun Barsabas 56 43 62044-152216 - - - - - - No - - -
ܘܠܫܝܠܐ ܘܰܠܫܺܝܠܳܐ 2:21148 ܫܝܠܐ Proper Noun Silas 574 221 62044-152217 - - - - - - No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3490 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-152218 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܪܫܐ ܕ݁ܪܺܫܶܐ 2:19926 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62044-152219 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-152220 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܗܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ 2:2241 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-152221 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܒܐܚܐ ܒ݁ܰܐܚܶܐ 2:410 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62044-152222 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.