<-- Acts 15:22 | Acts 15:24 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 15:23

Acts 15:23 - ܘܰܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ܘ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܫܠܺܝܚܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܰܐܚܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ ܘܰܒ݂ܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܰܒ݂ܩܺܝܠܺܝܩܺܝܰܐ ܐܰܚܶܐ ܕ݁ܡܶܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܫܠܳܡ ܀

Translations

(Etheridge) AND they wrote an epistle by their hands, thus: The apostles and presbyters and brethren, to those who are in Antiokia and in Syria and in Cilicia, the brethren who are of the Gentiles; peace.

(Murdock) And they wrote a letter by them, thus: The legates and Elders and brethren, to them that are in Antioch, and in Syria, and in Cilicia, brethren who are from the Gentiles, greeting:

(Lamsa) And they wrote a letter and sent it by them after this manner; The apostles and elders and brethren to the brethren of the Gentiles in An'ti-och and Sy'ria and Ci-li'ci-a, greetings.

(KJV) And they wrote letters by them after this manner; The apostles and elders and brethren send greeting unto the brethren which are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܬܒܘ ܘܰܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ܘ 2:10721 ܟܬܒ Verb write 230 107 62044-15230 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܓܪܬܐ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ 2:209 ܐܓܪܬܐ Noun letter, epistle 3 15 62044-15231 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܐܝܕܝܗܘܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:582 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62044-15232 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62044-15233 - - - Emphatic - - No - - -
ܫܠܝܚܐ ܫܠܺܝܚܶܐ 2:21372 ܫܠܚ Participle Adjective apostle, sent one 580 224 62044-15234 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܩܫܝܫܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ 2:19136 ܩܫ Noun elder 522 199 62044-15235 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܚܐ ܘܰܐܚܶܐ 2:420 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62044-15236 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62044-15237 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-15238 - - - - - - No - - -
ܒܐܢܛܝܘܟܝ ܒ݁ܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ 2:1402 ܐܢܛܝܘܟܝ Proper Noun Antioch of Syria 21 24 62044-15239 - - - - - - No - - -
ܘܒܣܘܪܝܐ ܘܰܒ݂ܣܽܘܪܺܝܰܐ 2:14166 ܣܘܪܝܐ Proper Noun Syria 371 149 62044-152310 - - - - - - No - - -
ܘܒܩܝܠܝܩܝܐ ܘܰܒ݂ܩܺܝܠܺܝܩܺܝܰܐ 2:18579 ܩܝܠܝܩܝܐ Proper Noun Cilicia 504 192 62044-152311 - - - - - - No - - -
ܐܚܐ ܐܰܚܶܐ 2:394 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62044-152312 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62044-152313 - - - - - - No - - -
ܥܡܡܐ ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15825 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-152314 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܫܠܡ ܫܠܳܡ 2:21574 ܫܠܡ Noun peace, salute, salutation 582 225 62044-152315 - Masculine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.