<-- Acts 15:2 | Acts 15:4 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 15:3

Acts 15:3 - ܘܠܰܘܝܰܬ݂ ܫܰܕ݁ܪܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܘܪܳܕ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܦ݁ܽܘܢܺܝܩܺܐ ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܫܳܡܪܳܝܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܫܬ݁ܰܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܠ ܦ݁ܽܘܢܳܝܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And conducting, the church dismissed them; and they went through all Punika, and also among the Shomroyee, declaring the conversion of the Gentiles; and they caused great joy unto all the brethren.

(Murdock) And the church waited on them, and sent them away; and they travelled through all Phenicia and the territory of the Samaritans, narrating the conversion of the Gentiles, and causing great joy to all the brethren.

(Lamsa) They were given an escort and sent on their way by the church, and they traveled through all Phoe-ni'ci-a and the territory of the Sa-mar'i-tans, declaring the conversion of the Gentiles; and they caused great joy to all the brethren.

(KJV) And being brought on their way by the church, they passed through Phenice and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles: and they caused great joy unto all the brethren.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܘܝܬ ܘܠܰܘܝܰܬ݂ 2:11049 ܠܘܐ Verb accompany, escort 236 109 62044-15030 Third Feminine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܫܕܪܬ ܫܰܕ݁ܪܰܬ݂ 2:20773 ܫܕܪ Verb send 561 216 62044-15031 Third Feminine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-15032 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܥܕܬܐ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ 2:15276 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62044-15033 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܪܕܝܢ ܘܪܳܕ݂ܶܝܢ 2:19474 ܪܕܐ Verb journey, flow, chastise, instruct, flow, supply 529 201 62044-15034 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-15035 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܟܠܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ 2:10008 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-15036 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܦܘܢܝܩܐ ܦ݁ܽܘܢܺܝܩܺܐ 2:16486 ܦܘܢܝܩܐ Proper Noun Phoenicia 438 171 62044-15037 - - - - - - No - - -
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-15038 - - - - - - No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2663 ܒܝܢܝ Particle between 43 35 62044-15039 - - - - - - No - - -
ܫܡܪܝܐ ܫܳܡܪܳܝܶܐ 2:21828 ܫܡܪܝܢ Adjective of Place Samaritan 585 227 62044-150310 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-150311 - - - - - - No - - -
ܡܫܬܥܝܢ ܡܶܫܬ݁ܰܥܶܝܢ 2:22028 ܫܥܐ Verb play, narrate 588 228 62044-150312 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-150313 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-150314 - - - - - - No - - -
ܦܘܢܝܐ ܦ݁ܽܘܢܳܝܳܐ 2:16801 ܦܢܐ Noun conversion, reconciliation, reversion 438 171 62044-150315 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܡܡܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15805 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-150316 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܥܒܕܝܢ ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:14942 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-150317 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-150318 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܚܕܘܬܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:6282 ܚܕܝ Noun joy, gladness 127 70 62044-150319 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܬܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:19217 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62044-150320 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܟܠܗܘܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10100 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-150321 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܐܚܐ ܐܰܚܶܐ 2:394 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62044-150322 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.