<-- Acts 15:36 | Acts 15:38 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 15:37

Acts 15:37 - ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܕ݁ܶܝܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܕ݂ܒ݁ܰܪ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܺܝ ܡܰܪܩܳܘܣ ܀

Translations

(Etheridge) But Bar Naba willed to take Juhanon, he who is surnamed Markos.

(Murdock) And Barnabas was disposed to take John, who was surnamed Mark.

(Lamsa) Now Bar'na-bas wanted to take John who was also called Mark.

(KJV) And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܪܢܒܐ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ 2:3378 ܒܪܢܒܐ Proper Noun Barnabas 56 40 62044-15370 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-15371 - - - - - - No - - -
ܨܒܐ ܨܳܒ݂ܶܐ 2:17505 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62044-15372 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-15373 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܢܕܒܪ ܕ݁ܢܶܕ݂ܒ݁ܰܪ 2:4097 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62044-15374 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܝܘܚܢܢ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ 2:8960 ܝܘܚܢܢ Proper Noun John 189 92 62044-15375 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-15376 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܟܢܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܺܝ 2:10324 ܟܢܐ Verb named 217 103 62044-15377 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܡܪܩܘܣ ܡܰܪܩܳܘܣ 2:12481 ܡܪܩܘܣ Proper Noun Mark 303 132 62044-15378 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.