<-- Acts 16:12 | Acts 16:14 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 16:13

Acts 16:13 - ܘܰܢܦ݂ܰܩܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܢܰܗܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܬ݂ܰܡܳܢ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܥܰܡ ܢܶܫܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܢܺܝܫܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܬ݁ܰܡܳܢ ܀

Translations

(Etheridge) And we went out on the day of shabath without the gate of the city to the bank of the river, because there was seen a house of prayer; and sitting down we discoursed with the women who assembled there.

(Murdock) And on the sabbath day, we went without the gate of the city to the side of a river, because a house of prayer was seen there. And when we were seated, we conversed with the women who there assembled.

(Lamsa) And on the sabbath day we went outside the city gate to the river side because a house of prayer was seen there, and when we were seated, we spoke to the women who had gathered there.

(KJV) And on the sabbath we went out of the city by a river side, where prayer was wont to be made; and we sat down, and spake unto the women which resorted thither.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܢܦܩܢ ܘܰܢܦ݂ܰܩܢ 2:13390 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-16130 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܝܘܡܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ 2:8972 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-16131 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܒܬܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:20623 ܫܒܬܐ Noun Sabbath 558 215 62044-16132 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܒܪ ܠܒ݂ܰܪ 2:3196 ܒܪ Particle outside 235 108 62044-16133 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-16134 - - - - - - No - - -
ܬܪܥܐ ܬ݁ܰܪܥܳܐ 2:23078 ܬܪܥ Noun door, gate, portal 621 242 62044-16135 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܕܝܢܬܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4504 ܕܢ Noun city 252 115 62044-16136 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-16137 - - - - - - No - - -
ܝܕ ܝܰܕ݂ 2:604 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62044-16138 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܢܗܪܐ ܢܰܗܪܳܐ 2:12787 ܢܗܪ Noun river 330 137 62044-16139 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-161310 - - - - - - No - - -
ܕܬܡܢ ܕ݁ܬ݂ܰܡܳܢ 2:22876 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-161311 - - - - - - No - - -
ܡܬܚܙܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ 2:6707 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-161312 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-161313 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2701 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62044-161314 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܨܠܘܬܐ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ 2:17768 ܨܠܐ Noun prayer 479 185 62044-161315 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-161316 - - - - - - No - - -
ܝܬܒܢ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ܢ 2:9618 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 62044-161317 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܡܠܠܝܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ 2:27069 ܡܠ Verb speak 273 122 62044-161318 First Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ 2:30888 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-161319 First Common Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62044-161320 - - - - - - No - - -
ܢܫܐ ܢܶܫܶܐ 2:1515 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62044-161321 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܟܢܝܫܢ ܕ݁ܰܟ݂ܢܺܝܫܳܢ 2:10253 ܟܢܫ Verb assemble, gather 219 103 62044-161322 Third Feminine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܝ ܗ݈ܘܰܝ 2:23733 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-161323 Third Feminine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-161324 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.