<-- Acts 16:15 | Acts 16:17 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 16:16

Acts 16:16 - ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢܰܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܦ݁ܶܓ݂ܥܰܬ݂ ܒ݁ܰܢ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܶܨܡܶܐ ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܡܳܪܶܝܗ ܬ݁ܶܐܓ݂ܽܘܪܬ݁ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ ܒ݁ܩܶܨܡܳܐ ܕ݁ܩܳܨܡܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) AND it was while we went to the house of prayer, a certain damsel met us in whom was a spirit of divination, and she had produced her lords much gain by her divination.

(Murdock) And it occurred that, as we were going to the house of prayer, a certain maid met us, who had a spirit of divination, and who procured for her lords great gain by the divination which she performed.

(Lamsa) And it came to pass, as we went to the house of prayer, we were met by a young girl who was possessed of a spirit, and who did for her masters a great business by fortune telling.

(KJV) And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܘܐ ܘܰܗܘܳܐ 2:5114 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-16160 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܟܕ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ 2:9808 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-16161 - - - - - - No - - -
ܐܙܠܝܢܢ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢܰܢ 2:350 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-16162 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No First Common Plural
ܠܒܝܬ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ 2:2736 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62044-16163 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܨܠܘܬܐ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ 2:17768 ܨܠܐ Noun prayer 479 185 62044-16164 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܦܓܥܬ ܦ݁ܶܓ݂ܥܰܬ݂ 2:16392 ܦܓܥ Verb meet 434 170 62044-16165 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܢ ܒ݁ܰܢ 2:2248 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-16166 - - - - - - No First Common Plural
ܥܠܝܡܬܐ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ 2:15741 ܥܠܝܡܐ Noun woman, young woman 415 163 62044-16167 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-16168 - Feminine - - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-16169 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-161610 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62044-161611 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:19663 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62044-161612 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܨܡܐ ܕ݁ܩܶܨܡܶܐ 2:18816 ܩܨܡ Noun divination, soothsaying 515 196 62044-161613 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܥܒܕܐ ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ 2:14937 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-161614 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-161615 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܡܪܝܗ ܠܡܳܪܶܝܗ 2:12393 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62044-161616 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܬܐܓܘܪܬܐ ܬ݁ܶܐܓ݂ܽܘܪܬ݁ܳܐ 2:22651 ܬܓܪ Noun merchandise, barter, trade 602 233 62044-161617 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܬܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ 2:13935 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62044-161618 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܩܨܡܐ ܒ݁ܩܶܨܡܳܐ 2:18815 ܩܨܡ Noun divination, soothsaying 515 196 62044-161619 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܨܡܐ ܕ݁ܩܳܨܡܳܐ 2:18812 ܩܨܡ Verb divine 515 196 62044-161620 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-161621 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.