<-- Acts 16:40 | Acts 17:2 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 17:1

Acts 17:1 - ܘܰܥܒ݂ܰܪܘ ܥܰܠ ܐܰܡܦ݂ܺܝܦ݁ܳܘܠܺܝܣ ܘܰܐܦ݁ܳܠܳܘܢܺܝܰܐ ܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) and passed by Amphipolis and Apolonia, cities, and came to Thessalonika, where was a synagogue of the Jihudoyee.

(Murdock) And they passed through the cities of Amphipolis and Apollonia, and came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews.

(Lamsa) They passed by the cities of Am-phip'olis and Ap-ol-lo'ni-a, and came to Thessa-lo-ni'ca, where there was a synagogue of the Jews.

(KJV) Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܥܒܪܘ ܘܰܥܒ݂ܰܪܘ 2:15127 ܥܒܪ Verb cross over, transgress, turn away from, pass over 399 158 62044-17010 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-17011 - - - - - - No - - -
ܐܡܦܝܦܘܠܝܣ ܐܰܡܦ݂ܺܝܦ݁ܳܘܠܺܝܣ 2:1236 ܐܡܦܝܦܘܠܝܣ Proper Noun Amphipolis 20 23 62044-17012 - - - - - - No - - -
ܘܐܦܠܘܢܝܐ ܘܰܐܦ݁ܳܠܳܘܢܺܝܰܐ 2:1786 ܐܦܘܠܘܢܝܐ Proper Noun Apollonia 26 28 62044-17013 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ 2:4523 ܕܢ Noun city 252 115 62044-17014 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ 2:2135 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-17015 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܬܣܠܘܢܝܩܐ ܠܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ 2:22912 ܬܣܠܘܢܝܩܐ Proper Noun Thessalonica 617 240 62044-17016 - - - - - - No - - -
ܐܝܟܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ 2:629 ܐܝܟܐ Particle where 13 18 62044-17017 - - - - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-17018 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-17019 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܟܢܘܫܬܐ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ 2:10240 ܟܢܫ Noun synagogue, council 218 103 62044-170110 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܗܘܕܝܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8911 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-170111 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.