<-- Acts 17:22 | Acts 17:24 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 17:23

Acts 17:23 - ܟ݁ܰܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܚܳܙܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܕ݁ܶܚܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܫܟ݁ܚܶܬ݂ ܥܠܳܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܠܶܝܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܓ݁ܢܺܝܙܳܐ ܗܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) As I walked about and saw the place of your worship, I found a certain altar on which was inscribed, To GOD THE HIDDEN: him then whom while not known you worship, This I declare to you.

(Murdock) For, as I was rambling about, and viewing the temples of your worship, I met with an altar, on which was inscribed, TO THE HIDDEN GOD. Him, therefore, whom ye worship while ye know him not, the very same I announce to you.

(Lamsa) For as I walked about, and viewed the house of your idols, I found an altar with this inscription, THIS IS THE ALTAR OF THE UNKNOWN GOD, whom therefore, while you know him not but yet worship, is the very one I am preaching to you.

(KJV) For as I passed by, and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, TO THE UNKNOWN GOD. Whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-17230 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62044-17231 - - - - - - No - - -
ܡܬܟܪܟ ܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ 2:26580 ܟܪܟ Verb wrap, go around, lead about 226 106 62044-17232 First Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-17233 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܚܙܐ ܘܚܳܙܶܐ 2:25174 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-17234 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-17235 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2701 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62044-17236 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܕܚܠܬܟܘܢ ܕ݁ܶܚܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:4350 ܕܚܠ Noun fear, awe 89 54 62044-17237 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܐܫܟܚܬ ܐܶܫܟ݁ܚܶܬ݂ 2:21201 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62044-17238 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܠܬܐ ܥܠܳܬ݂ܳܐ 2:15731 ܥܠܐ Noun altar 416 164 62044-17239 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-172310 - Feminine - - - - No - - -
ܕܟܬܝܒ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ 2:10710 ܟܬܒ Verb write 230 107 62044-172311 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-172312 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܠܝܗ ܥܠܶܝܗ 2:15704 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-172313 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-172314 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܢܝܙܐ ܓ݁ܢܺܝܙܳܐ 2:3939 ܓܢܙ Participle Adjective unknown, hidden 75 49 62044-172315 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-172316 - Masculine Singular - - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62044-172317 - - - - - - No - - -
ܕܟܕ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ 2:9808 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-172318 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-172319 - - - - - - No - - -
ܝܕܥܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:25890 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62044-172320 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-172321 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܚܠܝܢ ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ 2:24344 ܕܚܠ Verb fear, fear 88 54 62044-172322 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-172323 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-172324 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-172325 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܗܢܐ ܠܗܳܢܳܐ 2:5269 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-172326 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-172327 First Common Singular - - - No - - -
ܡܣܒܪ ܡܣܰܒ݁ܰܪ 2:27625 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62044-172328 First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-172329 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62044-172330 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.