<-- Acts 17:28 | Acts 17:30 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 17:29

Acts 17:29 - ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܛܽܘܗܡܰܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ ܠܡܶܣܒ݁ܰܪ ܕ݁ܰܠܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܠܣܺܐܡܳܐ ܐܰܘ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܦ݂ܳܐ ܒ݁ܽܐܘܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܳܡܝܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Men, therefore, whose descent is from Aloha, should not think that gold or silver or stone sculptured by the art and skill of man is like the Divinity. [Alohutha.]

(Murdock) Therefore we, whose descent is from God, ought not to suppose that the Deity hath the likeness of gold, or silver, or stone, sculptured by the art and skill of men

(Lamsa) Now therefore, man, being of the family of God, is not bounden to worship resemblances made of gold or silver or stone shapen by the skill and knowledge of man into resemblances of the Deity.

(KJV) Forasmuch then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1428 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-17290 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62044-17291 - - - - - - No - - -
ܕܛܘܗܡܢ ܕ݁ܛܽܘܗܡܰܢ 2:8068 ܛܗܡ Noun kin, family, birth, nationality 168 85 62044-17292 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-17293 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-17294 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-17295 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-17296 - - - - - - No - - -
ܚܝܒܝܢܢ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ 2:6491 ܚܒ Adjective debtor 139 74 62044-17297 - Masculine Plural Absolute - - No First Common Plural
ܠܡܣܒܪ ܠܡܶܣܒ݁ܰܪ 2:13733 ܣܒܪ Verb think, suppose, hope, consider 359 146 62044-17298 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܕܠܕܗܒܐ ܕ݁ܰܠܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ 2:4205 ܕܗܒ Noun gold 84 52 62044-17299 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62044-172910 - - - - - - No - - -
ܠܣܐܡܐ ܠܣܺܐܡܳܐ 2:13659 ܣܐܡܐ Noun silver, money 356 145 62044-172911 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62044-172912 - - - - - - No - - -
ܠܟܐܦܐ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ 2:9776 ܟܐܦ Noun stone, rock 202 98 62044-172913 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܓܠܝܦܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܦ݂ܳܐ 2:3837 ܓܠܦ Verb engrave, carve 71 48 62044-172914 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܒ݁ܽܐܘܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:277 ܐܡܢ Noun craft, art, ingenuity 6 16 62044-172915 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܝܕܥܬܐ ܘܒ݂ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ 2:8759 ܝܕܥ Noun knowledge 188 91 62044-172916 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܪܢܫܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ 2:1450 ܐܢܫ Noun human 56 40 62044-172917 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܝܐ ܕ݁ܳܡܝܳܐ 2:4733 ܕܡܐ Verb resemble, liken to, compare 93 56 62044-172918 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܠܗܘܬܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ 2:936 ܐܠܗ Noun Godhead, divinity 17 22 62044-172919 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.