<-- Acts 19:20 | Acts 19:22 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 19:21

Acts 19:21 - ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܫܬ݁ܰܠܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܡ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕ݁ܢܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܘܒ݂ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܘܢܺܐܙܰܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܶܐܡܰܪ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܙܶܠ݈ܬ݂ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܪܽܗ݈ܘܡܺܝ ܐܶܚܙܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) But when these were fulfilled, Paulos set in his mind to itinerate throughout all Makedunia and Akaia, and to go into Urishlem. And he said, When I shall have gone thither, it behoveth me Ruma also to see.

(Murdock) And when these things had been accomplished, Paul purposed in his mind, to make the circuit of all Macedonia and Achaia, and [then] go to Jerusalem. And he said: After I have gone thither, I must also see Rome.

(Lamsa) When these things had been accomplished, Paul made up his mind to travel through all of Mac-e-do'ni-a and A-cha'ia, and then to go to Jerusalem, saying, After I have been there, I must also see Rome.

(KJV) After these things were ended, Paul purposed in the spirit, when he had passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, saying, After I have been there, I must also see Rome.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-19210 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-19211 - - - - - - No - - -
ܐܫܬܠܡ ܐܶܫܬ݁ܰܠܰܡ 2:21467 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62044-19212 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-19213 - Common Plural - - - No - - -
ܣܡ ܣܳܡ 2:14276 ܣܡ Verb put, place 379 152 62044-19214 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-19215 - - - - - - No - - -
ܒܪܥܝܢܗ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܶܗ 2:20181 ܪܥܐ Noun mind, conscience, fool, thought, idea, conception 546 210 62044-19216 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܢܬܟܪܟ ܕ݁ܢܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ 2:10620 ܟܪܟ Verb wrap, go around, lead about 226 106 62044-19217 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܒܟܠܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ 2:10008 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-19218 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܡܩܕܘܢܝܐ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ 2:12326 ܡܩܕܘܢܝܐ Proper Noun Macedonia 296 130 62044-19219 - - - - - - No - - -
ܘܒܐܟܐܝܐ ܘܒ݂ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ 2:765 ܐܟܐܝܐ Proper Noun Achaia 15 21 62044-192110 - - - - - - No - - -
ܘܢܐܙܠ ܘܢܺܐܙܰܠ 2:377 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-192111 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ 2:336 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 62044-192112 - - - - - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-192113 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܡܐ ܕ݁ܡܳܐ 2:11328 ܡܐ Pronoun what 246 113 62044-192114 - - - - - - No - - -
ܕܐܙܠܬ ܕ݁ܶܐܙܶܠ݈ܬ݂ 2:360 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-192115 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܬܡܢ ܠܬ݂ܰܡܳܢ 2:22879 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-192116 - - - - - - No - - -
ܘܠܐ ܘܳܠܶܐ 2:5394 ܘܠܐ Adjective of Place right, proper 108 62 62044-192117 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62044-192118 - - - - - - No First Common Singular
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-192119 - - - - - - No - - -
ܪܗܘܡܝ ܪܽܗ݈ܘܡܺܝ 2:19555 ܪܗܘܡܐ Proper Noun Rome 531 203 62044-192120 - - - - - - No - - -
ܐܚܙܐ ܐܶܚܙܶܐ 2:6585 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-192121 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.