<-- Acts 19:23 | Acts 19:25 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 19:24

Acts 19:24 - ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܣܺܐܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܺܡܺܛܪܺܝܳܘܣ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܢܰܘܣܶܐ ܕ݁ܣܺܐܡܳܐ ܠܰܐܪܛܶܡܺܝܣ ܘܡܰܘܬ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For there was a certain worker of silver there whose name was Dimitrios, who made shrines of silver of Artemis, and he produced for the sons of his art great gains.

(Murdock) For a certain silversmith was there, named Demetrius, who made silver shrines for Diana, and afforded great profits to the artisans of his trade.

(Lamsa) There was here a silversmith named Deme'tri-us, who made silver shrines for Ar'temis, thus greatly enriching the craftsmen of his trade.

(KJV) For a certain man named Demetrius, a silversmith, which made silver shrines for Diana, brought no small gain unto the craftsmen;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-19240 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-19241 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-19242 - - - - - - No - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-19243 - - - - - - No - - -
ܥܒܕ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ 2:14972 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-19244 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܣܐܡܐ ܣܺܐܡܳܐ 2:13660 ܣܐܡܐ Noun silver, money 356 145 62044-19245 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-19246 - Masculine - - - - No - - -
ܕܫܡܗ ܕ݁ܰܫܡܶܗ 2:21595 ܫܡ Noun name 583 225 62044-19247 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-19248 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܡܛܪܝܘܣ ܕ݁ܺܡܺܛܪܺܝܳܘܣ 2:4745 ܕܡܛܪܝܘܣ Proper Noun Demetrius 94 56 62044-19249 - - - - - - No - - -
ܕܥܒܕ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ 2:14894 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-192410 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-192411 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܢܘܣܐ ܢܰܘܣܶܐ 2:12873 ܢܘܣܐ Noun shrine, temple 333 138 62044-192412 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܣܐܡܐ ܕ݁ܣܺܐܡܳܐ 2:13655 ܣܐܡܐ Noun silver, money 356 145 62044-192413 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐܪܛܡܝܣ ܠܰܐܪܛܶܡܺܝܣ 2:1901 ܐܪܛܡܝܣ Proper Noun Artemis 28 30 62044-192414 - - - - - - No - - -
ܘܡܘܬܪ ܘܡܰܘܬ݁ܰܪ 2:9683 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62044-192415 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-192416 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܒܢܝ ܠܰܒ݂ܢܰܝ 2:3299 ܒܪ Noun son 53 40 62044-192417 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܐܘܡܢܘܬܗ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ 2:275 ܐܡܢ Noun craft, art, ingenuity 6 16 62044-192418 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܝܘܬܪܢܐ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܳܐ 2:9643 ܝܬܪ Noun lucre, advantage, profit, gain, abundance 190 93 62044-192419 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܐ ܪܰܒ݁ܳܐ 2:19207 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62044-192420 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.