<-- Acts 20:11 | Acts 20:13 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 20:12

Acts 20:12 - ܘܕ݂ܰܒ݂ܪܽܘܗ݈ܝ ܠܰܥܠܰܝܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝ ܘܰܚܕ݂ܺܝܘ ܒ݁ܶܗ ܪܰܘܪܒ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And they brought the young man alive, and rejoiced over him greatly.

(Murdock) And they brought the young man alive, and rejoiced over him greatly.

(Lamsa) And they carried away the young man alive, and rejoiced over him exceedingly.

(KJV) And they brought the young man alive, and were not a little comforted.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܕܒܪܘܗܝ ܘܕ݂ܰܒ݂ܪܽܘܗ݈ܝ 2:4108 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62044-20120 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܥܠܝܡܐ ܠܰܥܠܰܝܡܳܐ 2:15737 ܥܠܝܡܐ Noun man, young man, youth 415 163 62044-20121 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-20122 - - - - - - No - - -
ܚܝ ܚܰܝ 2:6953 ܚܝܐ Adjective alive, living 139 74 62044-20123 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܘܚܕܝܘ ܘܰܚܕ݂ܺܝܘ 2:6297 ܚܕܝ Verb glad, rejoice, gladden 127 70 62044-20124 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-20125 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܪܘܪܒܐܝܬ ܪܰܘܪܒ݂ܳܐܝܺܬ݂ 2:19254 ܪܒ Adverb (ending with AiYT) greatly 536 206 62044-20126 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.