<-- Acts 23:2 | Acts 23:4 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 23:3

Acts 23:3 - ܘܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܢܶܡܚܶܝܟ݂ ܐܶܣܬ݂ܳܐ ܡܚܰܘܰܪܬ݁ܳܐ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܳܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܳܒ݂ܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܦ݂ܳܩܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܢܶܡܚܽܘܢܳܢܝ ܀

Translations

(Etheridge) And Paulos said to him, It will be that Aloha will smite thee, (thou) whitened wall: thou sittest to judge me according to the law, while thou transgressest the law, and commandest that they smite me !

(Murdock) And Paul said to him: God is here-after to smite thee, [thou] Whited Wall ! For, sittest thou judging me agreeably to law, while thou transgressest the law, and commandest to smite me?

(Lamsa) Then Paul said to him, God shall smite you, O you hypocrite: for you sit to judge me according to the law, yet you yourself transgress the law, when you command that I be smitten.

(KJV) Then said Paul unto him, God shall smite thee, thou whited wall: for sittest thou to judge me after the law, and commandest me to be smitten contrary to the law?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܦܘܠܘܣ ܘܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16455 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-23030 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-23031 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-23032 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܥܬܝܕ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ 2:16307 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62044-23033 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-23034 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-23035 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܡܚܝܟ ܕ݁ܢܶܡܚܶܝܟ݂ 2:11540 ܡܚܐ Verb strike, gird 263 118 62044-23036 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No Second Masculine Singular
ܐܣܬܐ ܐܶܣܬ݂ܳܐ 2:1726 ܐܣܐ Noun wall 25 27 62044-23037 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܚܘܪܬܐ ܡܚܰܘܰܪܬ݁ܳܐ 2:6569 ܚܘܪ Participle Adjective whitened 264 119 62044-23038 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܢܬ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ 2:1487 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-23039 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܝܬܒ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ 2:26220 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 62044-230310 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-230311 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܕܐܢ ܕ݁ܳܐܶܢ 2:24367 ܕܢ Denominative judge 95 56 62044-230312 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-230313 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62044-230314 - - - - - - No First Common Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62044-230315 - - - - - - No - - -
ܕܒܢܡܘܣܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13136 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62044-230316 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-230317 - - - - - - No - - -
ܥܒܪ ܥܳܒ݂ܰܪ 2:28216 ܥܒܪ Verb cross over, transgress, turn away from, pass over 399 158 62044-230318 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-230319 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-230320 - - - - - - No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62044-230321 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܦܩܕ ܘܦ݂ܳܩܶܕ݂ 2:28763 ܦܩܕ Verb command 454 177 62044-230322 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-230323 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܕܢܡܚܘܢܢܝ ܕ݁ܢܶܡܚܽܘܢܳܢܝ 2:11539 ܡܚܐ Verb strike, gird 263 118 62044-230324 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.