<-- Acts 24:24 | Acts 24:26 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 24:25

Acts 24:25 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܦ݁ܺܝܠܺܟ݁ܣ ܘܶܐܡܰܪ ܕ݁ܗܳܫܳܐ ܙܶܠ ܘܶܐܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܐܶܫܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And as he discoursed with them of righteousness, and of holiness, and of the judgment which is to come, Felix was filled with fear, and he said, Now go, and when I have opportunity [Or, place.] I will send for thee.

(Murdock) And while he was discoursing with them on righteousness, and on holiness, and on the future judgment, Felix was filled with fear; and he said: For the present time, go: and when I have opportunity, I will send for thee.

(Lamsa) And as he spoke with them concerning righteousness, holiness, and the judgment to come, Fe'lix was filled with fear, and said, You may go, and when I have opportunity I will send for you.

(KJV) And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled, and answered, Go thy way for this time; when I have a convenient season, I will call for thee.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-24250 - - - - - - No - - -
ܡܡܠܠ ܡܡܰܠܶܠ 2:12055 ܡܠ Verb speak 273 122 62044-24251 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܥܡܗܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ 2:15788 ܥܡ Particle with 416 164 62044-24252 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-24253 - - - - - - No - - -
ܙܕܝܩܘܬܐ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ 2:5553 ܙܕܩ Noun righteousness, justness, uprightness 110 63 62044-24254 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-24255 - - - - - - No - - -
ܩܕܝܫܘܬܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ 2:18176 ܩܕܫ Noun holiness, sanctification 490 188 62044-24256 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-24257 - - - - - - No - - -
ܕܝܢܐ ܕ݁ܺܝܢܳܐ 2:4474 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 62044-24258 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܬܝܕ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ 2:16298 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62044-24259 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܬܡܠܝ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝ 2:11739 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62044-242510 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܕܚܠܬܐ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ 2:4346 ܕܚܠ Noun fear, awe 89 54 62044-242511 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܦܝܠܟܣ ܦ݁ܺܝܠܺܟ݁ܣ 2:16578 ܦܝܠܟܣ Proper Noun Felix 444 173 62044-242512 - - - - - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-242513 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܗܫܐ ܕ݁ܗܳܫܳܐ 2:5386 ܗܫܐ Particle now 107 62 62044-242514 - - - - - - No - - -
ܙܠ ܙܶܠ 2:379 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-242515 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܘܐܡܬܝ ܘܶܐܡܰܬ݂ܝ 2:1353 ܐܡܬܝ Particle when? 20 24 62044-242516 - - - - - - No - - -
ܕܢܗܘܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ 2:5078 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-242517 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62044-242518 - - - - - - No First Common Singular
ܐܬܪܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ 2:2201 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62044-242519 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܫܕܪ ܐܶܫܰܕ݁ܰܪ 2:20715 ܫܕܪ Verb send 561 216 62044-242520 First Common Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܒܬܪܟ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂ 2:2224 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62044-242521 - - - - - - No Second Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.