<-- Acts 24:4 | Acts 24:6 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 24:5

Acts 24:5 - ܐܶܫܟ݁ܰܚܢ ܓ݁ܶܝܪ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܫܰܚܛܳܢܳܐ ܘܰܡܥܺܝܪ ܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܪܺܫܳܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܢܳܨܪܳܝܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) For we have found this man to be a destroyer, and an exciter of agitation among all the Jihudoyee, and in all the land: for he is a chief of the doctrine of the Natsroyee,

(Murdock) For we have found this man to be an assassin, and a mover of sedition among all Jews in the whole land: for he is a ringleader of the sect of the Nazareans.

(Lamsa) We have found this man to be a pestilent fellow and a worker of sedition among the Jews throughout the world, for he is the ringleader of the sect of the Naz'a-renes.

(KJV) For we have found this man a pestilent fellow, and a mover of sedition among all the Jews throughout the world, and a ringleader of the sect of the Nazarenes:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܫܟܚܢ ܐܶܫܟ݁ܰܚܢ 2:21199 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62044-24050 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62044-24051 - - - - - - No - - -
ܠܓܒܪܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3499 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-24052 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-24053 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-24054 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܫܚܛܢܐ ܡܫܰܚܛܳܢܳܐ 2:21074 ܫܚܛ Noun corrupter, spoiler 305 133 62044-24055 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܥܝܪ ܘܰܡܥܺܝܪ 2:15561 ܥܪ Verb awake, wake up, watch, arouse 426 167 62044-24056 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܫܓܘܫܝܐ ܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ 2:20650 ܫܓܫ Noun riot, uproar, tumult, commotion 558 216 62044-24057 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܟܠܗܘܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10100 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-24058 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-24059 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܟܠܗ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܳܗ 2:10018 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-240510 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܐܪܥܐ ܐܰܪܥܳܐ 2:1984 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62044-240511 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܫܐ ܪܺܫܳܐ 2:19959 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62044-240512 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-240513 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62044-240514 - - - - - - No - - -
ܕܝܘܠܦܢܐ ܕ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ 2:9158 ܝܠܦ Noun teaching, instruction, doctrine 190 92 62044-240515 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܨܪܝܐ ܕ݁ܢܳܨܪܳܝܶܐ 2:13535 ܢܨܪܬ Adjective of Place Nazarene 349 143 62044-240516 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.