<-- Acts 25:15 | Acts 25:17 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 25:16

Acts 25:16 - ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܥܝܳܕ݂ܳܐ ܠܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ ܕ݁ܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܡܰܘܗܒ݂ܰܬ݂ ܠܩܶܛܠܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܥܶܠ ܕ݁ܺܝܢܶܗ ܘܢܰܟ݁ܣܺܝܘܗ݈ܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܡܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܪܫܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And I told them, it was not the custom of the Romans to give any man as a gift to be killed, until his adversaries have come and accused him to his face, and there be given him place to defend himself against that of which he is accused.

(Murdock) And I told them, It is not the custom of the Romans, to give up a man gratuitously to be slain; until his accuser appeareth and chargeth him to his face, and opportunity is afforded him to make defence respecting what is charged upon him.

(Lamsa) I told them, It is not the Roman custom to give up a man to be slain, until his accusers come and accuse him face to face, and give him a chance to defend himself against the charges.

(KJV) To whom I answered, It is not the manner of the Romans to deliver any man to die, before that he which is accused have the accusers face to face, and have licence to answer for himself concerning the crime laid against him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܡܪܬ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ 2:1302 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-25160 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-25161 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܕܠܝܬ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ 2:741 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62044-25162 - - - - - - No - - -
ܥܝܕܐ ܥܝܳܕ݂ܳܐ 2:15341 ܥܘܕ Noun custom, manner 411 162 62044-25163 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܪܗܘܡܝܐ ܠܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ 2:19560 ܪܗܘܡܐ Adjective of Place Roman 531 203 62044-25164 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܢܬܠܘܢ ܕ݁ܢܶܬ݁ܠܽܘܢ 2:8805 ܝܗܒ Verb give 188 91 62044-25165 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܪܢܫܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ 2:1441 ܐܢܫ Noun human 56 40 62044-25166 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܡܘܗܒܬ ܡܰܘܗܒ݂ܰܬ݂ 2:8893 ܝܗܒ Noun gift 256 116 62044-25167 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܠܩܛܠܐ ܠܩܶܛܠܳܐ 2:18519 ܩܛܠ Noun murder, slaughter 501 192 62044-25168 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62044-25169 - - - - - - No - - -
ܕܢܐܬܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ 2:2108 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-251610 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܥܠ ܒ݁ܥܶܠ 2:3064 ܒܥܠ Noun lord, husband, master 51 39 62044-251611 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܕܝܢܗ ܕ݁ܺܝܢܶܗ 2:4476 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 62044-251612 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܢܟܣܝܘܗܝ ܘܢܰܟ݁ܣܺܝܘܗ݈ܝ 2:10392 ܟܣ Verb reproved, rebuke, admonish, convict 220 104 62044-251613 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Third Masculine Singular
ܒܐܦܘܗܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܘܗ݈ܝ 2:1771 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62044-251614 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܢܬܝܗܒ ܘܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ 2:8840 ܝܗܒ Verb give 188 91 62044-251615 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-251616 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܬܪܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ 2:2201 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62044-251617 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܦܩ ܠܡܰܦ݁ܰܩ 2:13323 ܢܦܩ Noun defense, answer 292 129 62044-251618 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܒܪܘܚܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:19636 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62044-251619 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-251620 - - - - - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62044-251621 - - - - - - No - - -
ܕܡܬܪܫܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܪܫܶܐ 2:20279 ܪܫܐ Verb blame, fault, accuse 550 212 62044-251622 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.