<-- Acts 26:6 | Acts 26:8 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 26:7

Acts 26:7 - ܕ݁ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܫܰܪܒ݂ܳܢ ܡܣܰܒ݁ܪܳܢ ܕ݁ܰܢܡܰܢܥܳܢ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܚܦ݂ܺܝܛܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܕ݂ܠܺܠܝܳܐ ܘܰܥܠܰܘܗ݈ܝ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܡܶܬ݂ܪܫܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܰܓ݂ܪܺܦ݁ܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And for this hope (to which) our twelve tribes, with diligent prayers by day and night, are expecting to come, for this very hope am I accused by the Jihudoyee, king Agripos!

(Murdock) To this hope, our twelve tribes hope to come, with earnest prayers by day and by night: and for this same hope, king Agrippa, I am accused by the Jews.

(Lamsa) It is to the fulfillment of this hope that our twelve tribes expect to come, by means of earnest prayers day and night. And for this very hope's sake, I am accused by the Jews, O King A-grip'pa.

(KJV) Unto which promise our twelve tribes, instantly serving God day and night, hope to come. For which hope's sake, king Agrippa, I am accused of the Jews.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܥܠ ܕ݁ܥܰܠ 2:15688 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-26070 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-26071 - Masculine Singular - - - No - - -
ܣܒܪܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ 2:13771 ܣܒܪ Noun hope 359 146 62044-26072 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܪܬܥܣܪܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶܐ 2:16083 ܬܪܝܢ Numeral twelve 621 243 62044-26073 - Feminine - - - - No - - -
ܫܪܒܢ ܫܰܪܒ݂ܳܢ 2:22438 ܫܪܒ Noun generation, tribe, family, stock, line 597 230 62044-26074 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܡܣܒܪܢ ܡܣܰܒ݁ܪܳܢ 2:13740 ܣܒܪ Verb think, suppose, hope, consider 359 146 62044-26075 Third Feminine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܕܢܡܢܥܢ ܕ݁ܰܢܡܰܢܥܳܢ 2:12237 ܡܢܥ Verb arrive, reach 282 126 62044-26076 Third Feminine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܒܨܠܘܬܐ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܳܐ 2:17756 ܨܠܐ Noun prayer 479 185 62044-26077 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܚܦܝܛܬܐ ܚܦ݂ܺܝܛܳܬ݂ܳܐ 2:7497 ܚܦܛ Participle Adjective diligent, careful, strenuous, busy, earnest 153 80 62044-26078 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܡܡܐ ܕ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ 2:653 ܐܝܡܡܐ Noun daytime 14 18 62044-26079 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܠܠܝܐ ܘܰܕ݂ܠܺܠܝܳܐ 2:11205 ܠܝܠܝ Noun night 242 111 62044-260710 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܥܠܘܗܝ ܘܰܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15697 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-260711 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-260712 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-260713 - Masculine Singular - - - No - - -
ܣܒܪܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ 2:13771 ܣܒܪ Noun hope 359 146 62044-260714 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܬܪܫܐ ܡܶܬ݂ܪܫܶܐ 2:29999 ܪܫܐ Verb blame, fault, accuse 550 212 62044-260715 First Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-260716 First Common Singular - - - Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-260717 - - - - - - No - - -
ܐܝܕܝ ܐܺܝܕ݂ܰܝ 2:566 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62044-260718 - Feminine Plural Construct - - No - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-260719 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܠܟܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ 2:11969 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62044-260720 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܓܪܦܐ ܐܰܓ݂ܪܺܦ݁ܶܐ 2:207 ܐܓܪܦܘܣ Proper Noun Agrippa 3 15 62044-260721 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.