<-- Acts 27:32 | Acts 27:34 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 27:33

Acts 27:33 - ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܡܦ݁ܺܝܣ ܗ݈ܘܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܳܐ ܐܰܪܒ݁ܬ݂ܰܥܣܰܪ ܝܰܘܡܺܝܢ ܡܶܢ ܩܶܢܛܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܛܥܺܝܡ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) But Paulos himself, until it was morning, persuaded all of them to take food, saying to them, To-day it is fourteen days (in which) from danger you have tasted nothing.

(Murdock) And while it was not yet morning, Paul advised them all to take food, saying to them: In consequence of the peril, it is now the fourteenth day that ye have tasted nothing.

(Lamsa) But Paul till the early morning kept begging them all to eat, saying to them, Today is the fourteenth day since you have tasted anything because of fear.

(KJV) And while the day was coming on, Paul besought them all to take meat, saying, This day is the fourteenth day that ye have tarried and continued fasting, having taken nothing.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-27330 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-27331 - - - - - - No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-27332 - - - - - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62044-27333 - - - - - - No - - -
ܕܗܘܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ 2:5066 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-27334 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܨܦܪܐ ܨܰܦ݂ܪܳܐ 2:17855 ܨܦܪܐ Noun daybreak, morning 483 186 62044-27335 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܦܝܣ ܡܦ݁ܺܝܣ 2:16604 ܦܝܣ Denominative persuade, convince 444 173 62044-27336 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-27337 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܟܠܗܘܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10100 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-27338 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܕܢܩܒܠܘܢ ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢ 2:17938 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62044-27339 Third Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܣܝܒܪܬܐ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ 2:13882 ܣܒܪ Noun food, sustenance 374 150 62044-273310 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-273311 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-273312 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-273313 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܝܘܡܢܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ 2:9013 ܝܘܡ Noun to-day 190 92 62044-273314 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62044-273315 - - - - - - No - - -
ܐܪܒܬܥܣܪ ܐܰܪܒ݁ܬ݂ܰܥܣܰܪ 2:1846 ܪܒܥ Numeral fourteen 27 29 62044-273316 - Masculine - - - - No - - -
ܝܘܡܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ 2:9001 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-273317 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-273318 - - - - - - No - - -
ܩܢܛܐ ܩܶܢܛܳܐ 2:18718 ܩܢܛ Noun danger, fear 510 195 62044-273319 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62044-273320 - Common - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-273321 - - - - - - No - - -
ܛܥܝܡ ܛܥܺܝܡ 2:8349 ܛܥܡ Verb taste, grafted, graft, partake 179 88 62044-273322 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62044-273323 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.