<-- Acts 3:11 | Acts 3:13 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 3:12

Acts 3:12 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܰܢ ܡܳܢܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܐܰܘ ܒ݁ܫܽܘܠܛܳܢܰܢ ܥܒ݂ܰܕ݂ܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܢܗܰܠܶܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And when Shemun saw, he answered and said to them, Men, sons of Israel, why wonder you at this ? or why gaze you at us, as [though] by power of ours, or by our (own) authority, we had done this, that this (man) should walk ?

(Murdock) And when Simon saw [it], he answered and said to them: Men, sons of Israel, why do ye wonder at this ? or why do ye gaze on us, as if by our own power or authority we had made this man to walk ?

(Lamsa) And when Simon Peter saw it, he said to them, Men of Israel, why are you wondering at this man or why are you looking at us as though by our own power or authority we had made this man to walk?

(KJV) And when Peter saw it, he answered unto the people, Ye men of Israel, why marvel ye at this? or why look ye so earnestly on us, as though by our own power or holiness we had made this man to walk?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-03120 - - - - - - No - - -
ܚܙܐ ܚܙܳܐ 2:6673 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-03121 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܫܡܥܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ 2:21803 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simon 585 226 62044-03122 - - - - - - No - - -
ܥܢܐ ܥܢܳܐ 2:15985 ܥܢܐ Verb answer 419 165 62044-03123 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-03124 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-03125 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3490 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-03126 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܢܝ ܒ݁ܢܰܝ 2:3230 ܒܪ Noun son 53 40 62044-03127 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܐܝܣܪܝܠ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ 2:700 ܐܝܣܪܐܝܠ Proper Noun Israel 14 20 62044-03128 - - - - - - No - - -
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62044-03129 - - - - - - No - - -
ܡܬܕܡܪܝܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ 2:24542 ܕܡܪ Verb marvel, amazed 95 56 62044-031210 Second Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-031211 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܒܗܢܐ ܒ݁ܗܳܢܳܐ 2:5238 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-031212 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62044-031213 - - - - - - No - - -
ܒܢ ܒ݁ܰܢ 2:2248 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-031214 - - - - - - No First Common Plural
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62044-031215 - - - - - - No - - -
ܚܝܪܝܢ ܚܳܝܪܺܝܢ 2:25144 ܚܪ Verb look, behold 134 72 62044-031216 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-031217 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62044-031218 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-031219 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܒܚܝܠܐ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ 2:7028 ܚܝܠ Noun power, mighty work, strength, virtue, force 140 75 62044-031220 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܠܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ 2:4396 ܕܝܠ Particle own 90 54 62044-031221 - - - - - - No First Common Plural
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62044-031222 - - - - - - No - - -
ܒܫܘܠܛܢܢ ܒ݁ܫܽܘܠܛܳܢܰܢ 2:21399 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 62044-031223 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܥܒܕܢ ܥܒ݂ܰܕ݂ܢ 2:14987 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-031224 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-031225 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܢܗܠܟ ܕ݁ܰܢܗܰܠܶܟ݂ 2:5199 ܗܠܟ Verb walk 104 60 62044-031226 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-031227 - Masculine Singular - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.