<-- Acts 8:12 | Acts 8:14 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 8:13

Acts 8:13 - ܘܳܐܦ݂ ܗܽܘ ܣܺܝܡܳܘܢ ܗܰܝܡܶܢ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܥܡܰܕ݂ ܘܢܰܩܺܝܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܶܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܕ݁ܗܳܘܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܬ݁ܳܡܰܗ ܗ݈ܘܳܐ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܀

Translations

(Etheridge) And Simon also himself believed, and was baptized, and adhered to Philipos. And when he saw the signs and great works which were done by his hands, he wondered and was astonished.

(Murdock) And Simon himself also believed, and was baptized, and adhered to Philip. And when he saw the signs and mighty deeds which were wrought by his hand, he was surprised and astonished.

(Lamsa) Semon himself also believed and was baptized and attached himself to Philip, and as he saw the miracles and great signs performed by his hand, he marvelled greatly.

(KJV) Then Simon himself believed also: and when he was baptized, he continued with Philip, and wondered, beholding the miracles and signs which were done.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-08130 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-08131 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܣܝܡܘܢ ܣܺܝܡܳܘܢ 2:14310 ܣܝܡܘܢ Proper Noun Simon 375 150 62044-08132 - - - - - - No - - -
ܗܝܡܢ ܗܰܝܡܶܢ 2:1142 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62044-08133 Third Masculine Singular - Perfect PAIEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-08134 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܥܡܕ ܘܰܥܡܰܕ݂ 2:15858 ܥܡܕ Verb baptized, baptize, sink 416 164 62044-08135 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܢܩܝܦ ܘܢܰܩܺܝܦ݂ 2:13553 ܢܩܦ Verb cleave to, follow, adhere 351 144 62044-08136 Third Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-08137 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-08138 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ 2:16571 ܦܝܠܝܦܘܣ Proper Noun Philip 444 173 62044-08139 - - - - - - No - - -
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-081310 - - - - - - No - - -
ܚܙܐ ܚܙܳܐ 2:6673 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-081311 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-081312 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܬܘܬܐ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ 2:2053 ܐܬܐ Noun miraculous, sign 31 31 62044-081313 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܚܝܠܐ ܘܚܰܝܠܶܐ 2:7037 ܚܝܠ Noun power, mighty work, strength, virtue, force 140 75 62044-081314 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܪܘܪܒܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ 2:19219 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62044-081315 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܗܘܝܢ ܕ݁ܗܳܘܶܝܢ 2:5071 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-081316 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-081317 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܐܝܕܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ 2:576 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62044-081318 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܬܡܗ ܬ݁ܳܡܰܗ 2:22856 ܬܡܗ Verb astonished, astonish 614 239 62044-081319 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-081320 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܡܬܕܡܪ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ 2:4785 ܕܡܪ Verb marvel, amazed 95 56 62044-081321 Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.