<-- Acts 8:22 | Acts 8:24 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 8:23

Acts 8:23 - ܒ݁ܟ݂ܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܩܶܛܪܶܐ ܕ݁ܥܰܘܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ ܀

Translations

(Etheridge) for in bitter gall and in the bonds of iniquity I see that thou art.

(Murdock) For I perceive that thou art in the bitter gall and in the bonds of iniquity.

(Lamsa) For I see your heart is as bitter as gall and you are in the bonds of iniquity.

(KJV) For I perceive that thou art in the gall of bitterness, and in the bond of iniquity.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܟܒܕܐ ܒ݁ܟ݂ܰܒ݂ܕ݁ܳܐ 2:9786 ܟܒܕ Noun liver, gall, bile 203 99 62044-08230 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62044-08231 - - - - - - No - - -
ܡܪܝܪܬܐ ܡܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ 2:12348 ܡܪ Adjective bitter 301 132 62044-08232 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܩܛܪܐ ܘܰܒ݂ܩܶܛܪܶܐ 2:18552 ܩܛܪ Noun bond, fetter 503 192 62044-08233 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܥܘܠܐ ܕ݁ܥܰܘܠܳܐ 2:15369 ܥܘܠ Noun unrighteousness, iniquity 405 160 62044-08234 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܙܐ ܚܳܙܶܐ 2:25186 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-08235 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-08236 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܐܝܬܝܟ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ 2:738 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-08237 - - - - - - No Second Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.