<-- Acts 8:26 | Acts 8:28 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 8:27

Acts 8:27 - ܘܩܳܡ ܐܶܙܰܠ ܘܰܐܪܥܶܗ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܫ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕ݁ܩܰܢܕ݂ܰܩ ܡܰܠܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܫܳܝܶܐ ܘܗܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܶܗ ܓ݁ܰܙܳܗ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀

Translations

(Etheridge) And arising he went. And there met him a certain eunuch [Mahaimna, "a faithful or confidential one."] who had come from Cush, an officer of Kandak, queen of the Cushoyee; and he was officer over all her treasure. And he had been to worship at Urishlem;

(Murdock) And he arose and went. And there met him a eunuch, who had come from Cush, an officer of Candace, queen of the Cushites, who had charge of all her treasure; and he had come to worship at Jerusalem.

(Lamsa) So he arose and went: and he was met by a eunuch, who had come from E-thi-o'pi-a; an official of Can'da-ce, queen of the E-thio'pi-ans, who had the charge of all her treasure, and had come to worship at Jerusalem.

(KJV) And he arose and went: and, behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem for to worship,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܩܡ ܘܩܳܡ 2:18315 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-08270 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܙܠ ܐܶܙܰܠ 2:341 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-08271 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܐܪܥܗ ܘܰܐܪܥܶܗ 2:1977 ܐܪܥ Verb encounter, meet 28 31 62044-08272 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܡܗܝܡܢܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ 2:1221 ܗܝܡܢ Noun eunuch, faithful 255 116 62044-08273 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-08274 - Masculine - - - - No - - -
ܕܐܬܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ 2:2093 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-08275 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-08276 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-08277 - - - - - - No - - -
ܟܘܫ ܟ݁ܽܘܫ 2:9959 ܟܘܫ Proper Noun Ethiopia, Cush 211 101 62044-08278 - - - - - - No - - -
ܫܠܝܛܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ 2:21430 ܫܠܛ Adjective lawful, permitted, magistrates, rulers 580 224 62044-08279 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܢܕܩ ܕ݁ܩܰܢܕ݂ܰܩ 2:18703 ܩܢܕܩ Proper Noun Candace 509 195 62044-082710 - - - - - - No - - -
ܡܠܟܬܐ ܡܰܠܟ݁ܬ݂ܳܐ 2:12006 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62044-082711 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܘܫܝܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܫܳܝܶܐ 2:9960 ܟܘܫ Adjective of Place Ethiopian 212 101 62044-082712 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܗܘ ܘܗܽܘ 2:5015 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-082713 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܫܠܝܛ ܫܰܠܺܝܛ 2:21429 ܫܠܛ Adjective lawful, permitted, magistrates, rulers 580 224 62044-082714 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-082715 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-082716 - - - - - - No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܶܗ 2:10079 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-082717 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܓܙܗ ܓ݁ܰܙܳܗ 2:3661 ܓܙܐ Noun treasure, treasury 67 46 62044-082718 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܘܐܬܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ 2:2132 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-082719 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-082720 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܢܣܓܘܕ ܕ݁ܢܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ 2:13946 ܣܓܕ Verb worship, homage 360 146 62044-082721 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܐܘܪܫܠܡ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ 2:329 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 62044-082722 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.