<-- Acts 9:34 | Acts 9:36 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 9:35

Acts 9:35 - ܘܰܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܠܽܘܕ݂ ܘܰܒ݂ܣܰܪܳܘܢܰܐ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝܘ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And all who dwelt in Lud and in Sarona saw him, and turned to Aloha.

(Murdock) And all they that dwelt at Lydda and Saron, saw him; and they turned to God.

(Lamsa) And all who dwelt at Lyd'da and Sharon saw him and turned to God.

(KJV) And all that dwelt at Lydda and Saron saw him, and turned to the Lord.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܚܙܐܘܗܝ ܘܰܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ 2:6643 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-09350 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-09351 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܕܥܡܪܝܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ 2:15951 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 62044-09352 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܒܠܘܕ ܒ݁ܠܽܘܕ݂ 2:11067 ܠܘܕ Proper Noun Lydda 237 109 62044-09353 - - - - - - No - - -
ܘܒܣܪܘܢܐ ܘܰܒ݂ܣܰܪܳܘܢܰܐ 2:13674 ܣܪܘܢܐ Proper Noun Saron 357 145 62044-09354 - - - - - - No - - -
ܘܐܬܦܢܝܘ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝܘ 2:16813 ܦܢܐ Verb return, answer, give back, turn 450 175 62044-09355 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-09356 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-09357 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.