<-- Colossians 2:17 | Colossians 2:19 -->

Analysis of Peshitta verse Colossians 2:18

Colossians 2:18 - ܘܰܠܡܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܨܒ݁ܶܐ ܒ݁ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܠܰܡܚܰܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܦ݂ܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܒ݁ܰܕ݂ܣܳܥܶܐ ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܚܙܳܐ ܘܰܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܬ݂ܚܬ݂ܰܪ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) And lest any man wish by abasement of mind to fetter you to be subject to the worship of angels, intruding [Or, adventuring; perhaps better, presuming.] upon that which he hath not seen, and vainly inflated in his fleshly mind;

(Murdock) And let no one wish, by abasing the mind, to bring you under bonds, that ye subject yourselves to the worship of angels; while he is prying into that which he hath not seen, and is vainly inflated in his fleshly mind,

(Lamsa) Let no man, by pretense of sincerity, doom you, so that you worship angels; for he is bold about the things he has not seen, and foolishly he is proud of his intellectual powers.

(KJV) Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܡܐ ܘܰܠܡܳܐ 2:11324 ܡܐ Pronoun why 242 112 62051-02180 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62051-02181 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܢܨܒܐ ܢܶܨܒ݁ܶܐ 2:17503 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62051-02182 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܡܟܝܟܘܬ ܒ݁ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ 2:11705 ܡܟ Noun humility, meekness, lowliness, condescension, courtesy 271 122 62051-02183 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܪܥܝܢܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ 2:20197 ܪܥܐ Noun mind, conscience, fool, thought, idea, conception 546 210 62051-02184 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܚܝܒܘܬܟܘܢ ܠܰܡܚܰܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:6454 ܚܒ Verb condemned, owe, condemn 129 70 62051-02185 - - - - Infinitive PAEL No Second Masculine Plural
ܕܬܫܬܥܒܕܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ 2:14918 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62051-02186 Second Masculine Plural - Imperfect ESHTAPHAL No - - -
ܠܦܘܠܚܢܐ ܠܦ݂ܽܘܠܚܳܢܳܐ 2:16723 ܦܠܚ Noun trade, occupation, work 437 171 62051-02187 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܠܐܟܐ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ 2:11879 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 62051-02188 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܕܣܥܐ ܒ݁ܰܕ݂ܣܳܥܶܐ 2:14646 ܣܥܐ Verb intrude into 383 153 62051-02189 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62051-021810 - - - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62051-021811 - Common - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62051-021812 - - - - - - No - - -
ܚܙܐ ܚܙܳܐ 2:6673 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62051-021813 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܣܪܝܩܐܝܬ ܘܰܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ 2:14815 ܣܪܩ Adverb (ending with AiYT) vainly 392 155 62051-021814 - - - - - - No - - -
ܡܬܚܬܪ ܡܶܬ݂ܚܬ݂ܰܪ 2:7912 ܚܬܪ Verb puffed up, proud, proud 164 84 62051-021815 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܒܪܥܝܢܐ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܳܐ 2:20180 ܪܥܐ Noun mind, conscience, fool, thought, idea, conception 546 210 62051-021816 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܣܪܗ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܶܗ 2:2953 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62051-021817 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.