<-- Colossians 4:14 | Colossians 4:16 -->

Analysis of Peshitta verse Colossians 4:15

Colossians 4:15 - ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܐܚܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܠܰܕ݂ܺܝܩܺܝܰܐ ܘܰܕ݂ܢܽܘܡܦ݂ܺܐ ܘܰܕ݂ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) Ask the peace of the brethren who are in Laodikia, and of Nymfa, and of the church which is in his house.

(Murdock) Salute ye the brethren in Laodicea, and Nymphas, and the church in his house.

(Lamsa) Salute the brethren in La-od-i-ce'a, and salute Nym-phas and his family and the congregation that meets at his house.

(KJV) Salute the brethren which are in Laodicea, and Nymphas, and the church which is in his house.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܫܐܠܘ ܫܰܐܠܘ 2:20412 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62051-04150 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܒܫܠܡܐ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ 2:21564 ܫܠܡ Noun peace, salute, salutation 582 225 62051-04151 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܚܐ ܕ݁ܰܐܚܶܐ 2:412 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62051-04152 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܠܕܝܩܝܐ ܕ݁ܰܒ݂ܠܰܕ݂ܺܝܩܺܝܰܐ 2:11034 ܠܕܝܩܝܐ Proper Noun Laodicea 235 109 62051-04153 - - - - - - No - - -
ܘܕܢܘܡܦܐ ܘܰܕ݂ܢܽܘܡܦ݂ܺܐ 2:12862 ܢܘܡܦܐ Proper Noun Nymphas 333 138 62051-04154 - - - - - - No - - -
ܘܕܥܕܬܐ ܘܰܕ݂ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ 2:15268 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62051-04155 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܒܝܬܗ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ 2:2717 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62051-04156 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.