<-- Ephesians 4:15 | Ephesians 4:17 -->

Analysis of Peshitta verse Ephesians 4:16

Ephesians 4:16 - ܘܡܶܢܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܟ݁ܰܒ݂ ܘܡܶܬ݂ܩܰܛܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܫܳܪܝܳܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܳܐ ܒ݁ܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܗܰܕ݁ܳܡ ܠܬ݂ܰܪܒ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܠܰܡ ܒ݁ܶܢܝܳܢܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) who is the head, by whom the whole body is increased and compacted in all the limbs, according to the gift which is given in proportion to every member for the increase of the body itself, that in love its structure might be completed.

(Murdock) and from him [it is], the whole body is framed together and compacted by all the junctures, according to the gift that is imparted by measure to each member, for the growth of the body; that his edifice may be perfected in love.

(Lamsa) It is through him that the whole body is closely and firmly united at all joints, according to the measure of the gift which is given to every member, for the guidance and control of the body, in order to complete the edifying of the body in love.

(KJV) From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܢܗ ܘܡܶܢܶܗ 2:12174 ܡܢ Particle from 281 125 62049-04160 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܶܗ 2:10079 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62049-04161 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܦܓܪܐ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ 2:16420 ܦܓܪ Noun body 434 170 62049-04162 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܬܪܟܒ ܡܶܬ݂ܪܰܟ݁ܰܒ݂ 2:20002 ܪܟܒ Verb mount, ride, constructed, ride 541 208 62049-04163 Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܘܡܬܩܛܪ ܘܡܶܬ݂ܩܰܛܰܪ 2:18549 ܩܛܪ Verb together 502 192 62049-04164 Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܒܟܠ ܒ݁ܟ݂ܽܠ 2:10007 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62049-04165 - Masculine - - - - No - - -
ܫܪܝܢ ܫܳܪܝܳܢ 2:22465 ܫܪܝܬܐ Noun joint 598 231 62049-04166 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62049-04167 - - - - - - No - - -
ܡܘܗܒܬܐ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ 2:8894 ܝܗܒ Noun gift 256 116 62049-04168 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܬܝܗܒܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܳܐ 2:8801 ܝܗܒ Verb give 188 91 62049-04169 Third Feminine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܒܡܫܘܚܬܐ ܒ݁ܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ 2:12527 ܡܫܚ Noun measure, proportion 305 133 62049-041610 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܟܠ ܠܟ݂ܽܠ 2:10097 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62049-041611 - Masculine - - - - No - - -
ܗܕܡ ܗܰܕ݁ܳܡ 2:4972 ܗܕܡܐ Noun member, limb 100 59 62049-041612 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܠܬܪܒܝܬܐ ܠܬ݂ܰܪܒ݁ܺܝܬ݂ܳܐ 2:19299 ܪܒܐ Noun increase, enlargement, progress 619 241 62049-041613 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܠܗ ܕ݁ܺܝܠܶܗ 2:4388 ܕܝܠ Particle own 90 54 62049-041614 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܦܓܪܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ 2:16403 ܦܓܪ Noun body 434 170 62049-041615 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܚܘܒܐ ܕ݁ܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ 2:6095 ܚܒ Noun love, lovingkindness 129 71 62049-041616 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܫܬܠܡ ܢܶܫܬ݁ܰܠܰܡ 2:21537 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62049-041617 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܒܢܝܢܗ ܒ݁ܶܢܝܳܢܶܗ 2:2864 ܒܢܐ Noun edification, building 48 37 62049-041618 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.