<-- Ephesians 5:11 | Ephesians 5:13 -->

Analysis of Peshitta verse Ephesians 5:12

Ephesians 5:12 - ܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܒ݂ܛܽܘܫܝܰܝ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܢܕ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܐܳܦ݂ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘܬ݂ܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) For that which in secrecy they do it is execrable even to mention.

(Murdock) For the things they do in secret, it is nauseous even to mention.

(Lamsa) For it is a shame even to speak of the things that are done by them in secret.

(KJV) For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62049-05120 - Common - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62049-05121 - - - - - - No - - -
ܕܒܛܘܫܝܝ ܕ݁ܰܒ݂ܛܽܘܫܝܰܝ 2:8438 ܛܫܐ Noun secretly 171 86 62049-05122 - - - Absolute - - No - - -
ܥܒܕܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:14982 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62049-05123 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܢܕܝܕ ܢܕ݂ܺܝܕ݂ 2:12725 ܢܕ Verb loathe, abominate 328 137 62049-05124 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62049-05125 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62049-05126 - - - - - - No - - -
ܠܡܡܠܠܘܬܗ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘܬ݂ܶܗ 2:12046 ܡܠ Verb speak 273 122 62049-05127 - - - - Infinitive PAEL No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.