<-- Ephesians 5:4 | Ephesians 5:6 -->

Analysis of Peshitta verse Ephesians 5:5

Ephesians 5:5 - ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܙܰܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܛܰܢܦ݂ܳܐ ܐܰܘ ܥܳܠܽܘܒ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܦ݁ܳܠܰܚ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But this know, that any man who is a fornicator, or impure, or covetous, or an idolater, hath no inheritance in the kingdom of the Meshiha and of Aloha;

(Murdock) For this know ye, that every man who is a whoremonger, or impure, or avaricious, or a worshipper of idols, hath no inheritance in the kingdom of the Messiah and of God.

(Lamsa) You should know this: that no one guilty of fornication, or unclean person, or covetous man who serves idols, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God.

(KJV) For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62049-05050 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62049-05051 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5105 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62049-05052 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܝܕܥܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:25890 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62049-05053 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܕܟܠܢܫ ܕ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ 2:1452 ܐܢܫ Noun every one 216 102 62049-05054 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62049-05055 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܙܢܝܐ ܙܰܢܳܝܳܐ 2:5842 ܙܢܐ Adjective fornicator, adulterer 118 67 62049-05056 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62049-05057 - - - - - - No - - -
ܛܢܦܐ ܛܰܢܦ݂ܳܐ 2:8259 ܛܢܦ Adjective defiled, unclean, impure, filthy 177 88 62049-05058 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62049-05059 - - - - - - No - - -
ܥܠܘܒܐ ܥܳܠܽܘܒ݂ܳܐ 2:15681 ܥܠܒ Adjective unjust, covetous, avaricious 414 162 62049-050510 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62049-050511 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܦܠܚ ܦ݁ܳܠܰܚ 2:16770 ܦܠܚ Noun servant, worshipper, soldier 448 175 62049-050512 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܦܬܟܪܐ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ 2:17476 ܦܬܟܪܐ Noun idol, image 471 182 62049-050513 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܝܬ ܠܰܝܬ݁ 2:757 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62049-050514 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62049-050515 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܝܪܬܘܬܐ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:9563 ܝܪܬ Noun inheritance 198 97 62049-050516 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܡܠܟܘܬܗ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ 2:11984 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62049-050517 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܫܝܚܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12515 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62049-050518 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܐܠܗܐ ܘܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ 2:929 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62049-050519 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.