<-- Galatians 2:19 | Galatians 2:21 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 2:20

Galatians 2:20 - ܘܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܙܩܺܝܦ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܘܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܶܢܳܐ ܚܰܝ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܰܝ ܒ݁ܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܗܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܫܳܐ ܚܰܝ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝ ܐ݈ܢܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܒ݂ܰܢ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) and with the Meshiha am I crucified, and from henceforth I live not, but in me liveth Meshiha; and this that I now live in the flesh I live by the faith of the Son of Aloha, who loved me and gave himself for me.

(Murdock) And henceforth it is no more I who live, but the Messiah liveth in me: and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.

(Lamsa) I am crucified with Christ: henceforth it is not I who live, but Christ who lives in me; and the life which now I live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me.

(KJV) I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܥܡ ܘܥܰܡ 2:15782 ܥܡ Particle with 416 164 62048-02200 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62048-02201 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܙܩܝܦ ܙܩܺܝܦ݂ 2:24858 ܙܩܦ Verb crucify, lift up, elevate, erect 120 67 62048-02202 First Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62048-02203 First Common Singular - - - Yes - - -
ܘܡܟܝܠ ܘܡܶܟ݁ܺܝܠ 2:11717 ܡܟܝܠ Particle therefore, now, henceforth 271 122 62048-02204 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62048-02205 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62048-02206 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62048-02207 First Common Singular - - - No - - -
ܚܝ ܚܰܝ 2:6953 ܚܝܐ Adjective alive, living 139 74 62048-02208 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62048-02209 First Common Singular - - - Yes - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62048-022010 - - - - - - No - - -
ܚܝ ܚܰܝ 2:6953 ܚܝܐ Adjective alive, living 139 74 62048-022011 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܒܝ ܒ݁ܺܝ 2:2243 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62048-022012 - - - - - - No First Common Singular
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62048-022013 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܢܐ ܘܗܳܢܳܐ 2:5261 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62048-022014 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܗܫܐ ܕ݁ܗܳܫܳܐ 2:5386 ܗܫܐ Particle now 107 62 62048-022015 - - - - - - No - - -
ܚܝ ܚܰܝ 2:6953 ܚܝܐ Adjective alive, living 139 74 62048-022016 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62048-022017 First Common Singular - - - Yes - - -
ܒܒܣܪ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ 2:2937 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62048-022018 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1186 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62048-022019 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62048-022020 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܕܒܪܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ 2:3266 ܒܪ Noun son 53 40 62048-022021 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62048-022022 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܝ ܚܰܝ 2:6953 ܚܝܐ Adjective alive, living 139 74 62048-022023 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62048-022024 First Common Singular - - - Yes - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62048-022025 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܚܒܢ ܕ݁ܰܐܚܒ݂ܰܢ 2:6032 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62048-022026 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No First Common Plural
ܘܝܗܒ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ 2:8824 ܝܗܒ Verb give 188 91 62048-022027 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܢܦܫܗ ܢܰܦ݂ܫܶܗ 2:13485 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62048-022028 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܚܠܦܝܢ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ 2:7202 ܚܠܦ Particle for, instead 144 76 62048-022029 - - - - - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.