<-- Galatians 3:7 | Galatians 3:9 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 3:8

Galatians 3:8 - ܡܶܛܽܠ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡ ܝܺܕ݂ܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܡܶܙܕ݁ܰܕ݁ܩܺܝܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܩܰܕ݁ܶܡ ܣܰܒ݁ܰܪ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܪܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) For Aloha who knew before that he would justify the Gentiles through faith, evangelized before unto Abraham; as saith the holy scripture: In thee all the nations shall be blessed:

(Murdock) For, because God knew beforehand that the Gentiles would be made just by faith, he preannounced it to Abraham; as saith the holy scripture, In thee shall all nations be blessed.

(Lamsa) Because God knew in advance that the Gentiles would be declared righteous through faith, he first preached to Abraham, as it is said in the Holy Scripture, In you shall all the Gentiles be blessed.

(KJV) And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, In thee shall all nations be blessed.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62048-03080 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62048-03081 - - - - - - No - - -
ܕܩܕܡ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡ 2:18070 ܩܕܡ Verb go before 490 188 62048-03082 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܝܕܥ ܝܺܕ݂ܰܥ 2:8687 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62048-03083 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62048-03084 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕ݁ܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1191 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62048-03085 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62048-03086 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܡܙܕܕܩܝܢ ܡܶܙܕ݁ܰܕ݁ܩܺܝܢ 2:5576 ܙܕܩ Verb justify, right, fitting, approve 110 63 62048-03087 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܥܡܡܐ ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15825 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62048-03088 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܩܕܡ ܩܰܕ݁ܶܡ 2:18080 ܩܕܡ Verb go before 490 188 62048-03089 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܣܒܪ ܣܰܒ݁ܰܪ 2:13846 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62048-030810 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܠܐܒܪܗܡ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ 2:170 ܐܒܪܗܡ Proper Noun Abraham 2 14 62048-030811 - - - - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62048-030812 - - - - - - No - - -
ܕܐܡܪ ܕ݁ܶܐܡܰܪ 2:1264 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62048-030813 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܟܬܒܐ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ 2:10762 ܟܬܒ Noun book, writing, Scripture 230 107 62048-030814 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܝܫܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ 2:18161 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 62048-030815 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܟ ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ 2:2254 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62048-030816 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܢܬܒܪܟܘܢ ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܪܟ݂ܽܘܢ 2:2488 ܒܪܟ Verb kneel, bless, bow 56 40 62048-030817 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62048-030818 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܥܡܡܐ ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15825 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62048-030819 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.