<-- Galatians 5:19 | Galatians 5:21 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 5:20

Galatians 5:20 - ܦ݁ܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܚܰܪܳܫܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܛܢܳܢܳܐ ܚܶܡܬ݁ܳܐ ܥܶܨܝܳܢܳܐ ܦ݁ܳܠܰܓ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܣܶܕ݂ܩܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) the worship of idols, sorcery, enmity, contention, ambition, wrath, calumny, divisions, rendings,

(Murdock) idol-worship, magic, malice, contention, rivalry, wrath, strife, divisions, discords,

(Lamsa) Idolatry, witchcraft, enmity, strife, jealousy, anger, stubbornness, seditions, heresies,

(KJV) Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܦܘܠܚܢܐ ܦ݁ܽܘܠܚܳܢܳܐ 2:16724 ܦܠܚ Noun trade, occupation, work 437 171 62048-05200 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܦܬܟܪܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ 2:17472 ܦܬܟܪܐ Noun idol, image 471 182 62048-05201 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܚܪܫܘܬܐ ܚܰܪܳܫܽܘܬ݂ܳܐ 2:7654 ܚܪܫܐ Noun witchcraft, magic 160 82 62048-05202 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:3101 ܒܥܠ Noun enmity 51 39 62048-05203 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܪܝܢܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ 2:7576 ܚܪܐ Noun contention, strife, dispute, altercation, contradiction 157 81 62048-05204 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܛܢܢܐ ܛܢܳܢܳܐ 2:8251 ܛܢ Noun jealousy, zeal 177 88 62048-05205 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܡܬܐ ܚܶܡܬ݁ܳܐ 2:7305 ܚܡܬ Noun anger, wrath, fury 148 78 62048-05206 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܨܝܢܐ ܥܶܨܝܳܢܳܐ 2:16119 ܥܨܐ Noun contumacy 423 167 62048-05207 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܦܠܓܘܬܐ ܦ݁ܳܠܰܓ݂ܘܳܬ݂ܳܐ 2:16715 ܦܠܓ Noun division, portion, separation 447 175 62048-05208 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܣܕܩܐ ܣܶܕ݂ܩܶܐ 2:14000 ܣܕܩ Noun rent, tear, division 362 147 62048-05209 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.