<-- Galatians 5:4 | Galatians 5:6 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 5:5

Galatians 5:5 - ܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܡܩܰܘܶܝܢܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) But we through the Spirit, who is from faith, expect the hope of righteousness.

(Murdock) For we, through the Spirit, which is from faith, are waiting for the hope of righteousness.

(Lamsa) For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.

(KJV) For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62048-05050 First Common Plural - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62048-05051 - - - - - - No - - -
ܒܪܘܚܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:19636 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62048-05052 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62048-05053 - - - - - - No - - -
ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1197 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62048-05054 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܣܒܪܐ ܠܣܰܒ݂ܪܳܐ 2:13769 ܣܒܪ Noun hope 359 146 62048-05055 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ 2:5547 ܙܕܩ Noun righteousness, justness, uprightness 110 63 62048-05056 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܩܘܝܢܢ ܡܩܰܘܶܝܢܰܢ 2:18228 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62048-05057 First Masculine Plural - Active Participle PAEL No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.