<-- Galatians 5:26 | Galatians 6:2 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 6:1

Galatians 6:1 - ܐܰܚܰܝ ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܡ ܒ݁ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܬ݂ܩܢܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܬ݁ܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܕ݁ܕ݂ܰܠܡܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܢܰܣܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) My brethren, if a man of you be overtaken by a fault, you who are in the Spirit, regain him, in the spirit of meekness, and beware lest you also be tempted.

(Murdock) My brethren, if one of you should be overtaken in a fault, do ye who are of the Spirit recover him, in a spirit of meekness: and be ye cautious, lest ye also be tempted.

(Lamsa) MY brethren, if any one be found at fault, you who are spiritual, restore him in a spirit of meekness; and be careful test you also be tempted.

(KJV) Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62048-06010 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62048-06011 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62048-06012 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܡܢܟܘܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ 2:12189 ܡܢ Particle from 281 125 62048-06013 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܢܬܩܕܡ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܡ 2:18078 ܩܕܡ Verb go before 490 188 62048-06014 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܒܣܟܠܘܬܐ ܒ݁ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ 2:14402 ܣܟܠ Noun foolishness, transgression, error, trespass, wrong-doing, sin 377 151 62048-06015 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62048-06016 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62048-06017 - Common Plural - - - No - - -
ܕܒܪܘܚ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܚ 2:19640 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62048-06018 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62048-06019 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܐܬܩܢܘܗܝ ܐܰܬ݂ܩܢܽܘܗ݈ܝ 2:22940 ܬܩܢ Verb restored, restore, prepare, establish 619 241 62048-060110 Second Masculine Plural - Imperative APHEL No Third Masculine Singular
ܒܪܘܚܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:19636 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62048-060111 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܡܟܝܟܬܐ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܬ݁ܳܐ 2:11703 ܡܟ Adjective humble, lowly, mild, gentle 271 122 62048-060112 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܘܝܬܘܢ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5126 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62048-060113 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܙܗܝܪܝܢ ܙܗܺܝܪܺܝܢ 2:5609 ܙܗܪ Adjective cautious, wary 111 64 62048-060114 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܕܕܠܡܐ ܕ݁ܕ݂ܰܠܡܳܐ 2:11321 ܡܐ Particle lest 93 55 62048-060115 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62048-060116 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62048-060117 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܬܬܢܣܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܢܰܣܽܘܢ 2:13236 ܢܣܐ Verb tempt, prove, try 341 141 62048-060118 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.