<-- Hebrews 11:19 | Hebrews 11:21 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 11:20

Hebrews 11:20 - ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܪܶܟ݂ ܐܺܝܣܚܳܩ ܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܠܥܺܣܽܘ ܀

Translations

(Etheridge) By faith in that which was to come, Ishok blessed Jakub and Isu.

(Murdock) By faith in what was to be, Isaac blessed Jacob and Esau.

(Lamsa) By faith in the things to come Isaac blessed Jacob and Esau.

(KJV) By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1186 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62058-11200 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܕܡ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11406 ܡܕܡ Noun something 253 116 62058-11201 - Common - - - - No - - -
ܕܥܬܝܕ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ 2:16298 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62058-11202 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-11203 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܪܟ ܒ݁ܰܪܶܟ݂ 2:2464 ܒܪܟ Verb kneel, bless, bow 56 40 62058-11204 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܐܝܣܚܩ ܐܺܝܣܚܳܩ 2:690 ܐܝܣܚܩ Proper Noun Isaac 14 20 62058-11205 - - - - - - No - - -
ܠܝܥܩܘܒ ܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ 2:9371 ܝܥܩܘܒ Proper Noun Jacob 194 95 62058-11206 - - - - - - No - - -
ܘܠܥܣܘ ܘܰܠܥܺܣܽܘ 2:16032 ܥܣܘ Proper Noun Esau 420 166 62058-11207 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.