<-- Hebrews 11:8 | Hebrews 11:10 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 11:9

Hebrews 11:9 - ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗܘܳܐ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܠܟ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܫܟ݁ܢܶܐ ܥܡܰܪ ܥܰܡ ܐܺܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܢܰܝ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܕ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) By faith he was a sojourner in the land that was promised to him, as in an alien state, and dwelt in tabernacles with Ishok and Jakub, sons of the inheritance which was his by the promise:

(Murdock) By faith, he became a resident in the land that was promised him, as in a foreign land; and abode in tents, with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise.

(Lamsa) By faith he became a sojourner in the land which was promised him as in a strange country, and he dwelt in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise:

(KJV) By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1186 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62058-11090 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-11091 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܬܘܬܒܐ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܳܐ 2:9634 ܝܬܒ Adjective settler, stranger, sojourner 609 236 62058-11092 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܐܪܥܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ 2:1990 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62058-11093 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62058-11094 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܡܠܟܬ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܠܟ݁ܰܬ݂ 2:11929 ܡܠܟ Verb counsel, promise, deliberate, reign 277 124 62058-11095 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62058-11096 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62058-11097 - - - - - - No - - -
ܕܒܢܘܟܪܝܬܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬ݁ܳܐ 2:13117 ܢܟܪ Adjective strange, foreign, alien 332 138 62058-11098 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܡܫܟܢܐ ܘܰܒ݂ܡܰܫܟ݁ܢܶܐ 2:21298 ܫܟܢ Noun tabernacle, habitation, tent 307 133 62058-11099 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܡܪ ܥܡܰܪ 2:15962 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 62058-110910 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62058-110911 - - - - - - No - - -
ܐܝܣܚܩ ܐܺܝܣܚܳܩ 2:690 ܐܝܣܚܩ Proper Noun Isaac 14 20 62058-110912 - - - - - - No - - -
ܘܝܥܩܘܒ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ 2:9368 ܝܥܩܘܒ Proper Noun Jacob 194 95 62058-110913 - - - - - - No - - -
ܒܢܝ ܒ݁ܢܰܝ 2:3230 ܒܪ Noun son 53 40 62058-110914 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܝܪܬܘܬܐ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:9563 ܝܪܬ Noun inheritance 198 97 62058-110915 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܠܗ ܕ݁ܺܝܠܶܗ 2:4388 ܕܝܠ Particle own 90 54 62058-110916 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܡܘܠܟܢܐ ܕ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ 2:11915 ܡܠܟ Noun promise 257 117 62058-110917 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.