<-- Hebrews 11:40 | Hebrews 12:2 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 12:1

Hebrews 12:1 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܣܳܗܕ݁ܶܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܰܢ ܢܶܫܕ݁ܶܐ ܡܶܢܰܢ ܟ݁ܽܠ ܝܽܘܩܪܺܝܢ ܐܳܦ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܠܰܢ ܘܒ݂ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܪܗܛܺܝܘܗ݈ܝ ܠܰܐܓ݂ܽܘܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܣܺܝܡ ܠܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) Wherefore we also, having all these witnesses, who as clouds encompass us, will set ourselves loose from every weight, and [Also] the sin which at all time is prepared for us, and with perseverance will we run this race [Agony] which is appointed to us.

(Murdock) Therefore let us also, who have all these witnesses surrounding us like clouds, cast from us all encumbrances, and sin, which is always prepared for us; and let us run with patience the race that is appointed for us.

(Lamsa) THEREFORE, seeing we also are surrounded with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us;

(KJV) Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62058-12010 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62058-12011 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62058-12012 - - - - - - No - - -
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62058-12013 First Common Plural - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62058-12014 - - - - - - No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62058-12015 - - - - - - No First Common Plural
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62058-12016 - Common Plural - - - No - - -
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62058-12017 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܣܗܕܐ ܣܳܗܕ݁ܶܐ 2:14055 ܣܗܕ Noun witness, martyr 362 147 62058-12018 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܟ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ 2:624 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62058-12019 - - - - - - No - - -
ܥܢܢܐ ܥܢܳܢܳܐ 2:16025 ܥܢܢܐ Noun cloud 420 166 62058-120110 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܝܪܝܢ ܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ 2:6338 ܚܕܪ Verb surround, wander, beg, hedge 128 70 62058-120111 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62058-120112 - - - - - - No First Common Plural
ܢܫܕܐ ܢܶܫܕ݁ܶܐ 2:20704 ܫܕܐ Verb throw, cast 560 216 62058-120113 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢܢ ܡܶܢܰܢ 2:12191 ܡܢ Particle from 281 125 62058-120114 - - - - - - No First Common Plural
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62058-120115 - - - - - - No - - -
ܝܘܩܪܝܢ ܝܽܘܩܪܺܝܢ 2:9463 ܝܩܪ Noun burden, load 190 93 62058-120116 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62058-120117 - - - - - - No - - -
ܚܛܝܬܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ 2:6840 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62058-120118 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܟܠܙܒܢ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ 2:5490 ܟܠ Idiom always 216 102 62058-120119 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܛܝܒܐ ܡܛܰܝܒ݂ܳܐ 2:7982 ܛܘܒ Verb ready 168 85 62058-120120 Third Feminine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-120121 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62058-120122 - - - - - - No First Common Plural
ܘܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܒ݂ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:13784 ܣܒܪ Noun patience, endurance 284 127 62058-120123 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܪܗܛܝܘܗܝ ܢܶܪܗܛܺܝܘܗ݈ܝ 2:19577 ܪܗܛ Verb run 531 203 62058-120124 First Common Plural - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܐܓܘܢܐ ܠܰܐܓ݂ܽܘܢܳܐ 2:176 ܐܓܘܢܐ Noun contest, conflict 3 14 62058-120125 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62058-120126 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܣܝܡ ܕ݁ܣܺܝܡ 2:14234 ܣܡ Verb put, place 379 152 62058-120127 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62058-120128 - - - - - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.