<-- Hebrews 12:14 | Hebrews 12:16 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 12:15

Hebrews 12:15 - ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܣܺܝܪ ܡܶܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ݁ܰܡܪܳܪܶܐ ܢܰܦ݁ܶܩ ܥܽܘܦ݂ܝܳܐ ܘܢܰܗܰܪܟ݂ܽܘܢ ܘܒ݂ܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܢܶܣܬ݁ܰܝܒ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And be aware lest any one be found among you failing of the grace of Aloha; or lest any root of bitternesses should put forth the flower and injure you, and many be contaminated:

(Murdock) And be careful, lest any be found among you destitute of the grace of God; or lest some root of bitterness shoot forth germs, and trouble you; and thereby many be defiled:

(Lamsa) Take heed lest any man among you be found short of the grace of God; or lest any root of bitterness spring forth and harm you, and thereby many be defiled;

(KJV) Looking diligently lest any man fail of the grace of God; lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܘܝܬܘܢ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5126 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-12150 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܙܗܝܪܝܢ ܙܗܺܝܪܺܝܢ 2:5609 ܙܗܪ Adjective cautious, wary 111 64 62058-12151 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܕܠܡܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 2:11322 ܡܐ Particle lest 93 55 62058-12152 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62058-12153 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܢܫܬܟܚ ܢܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ 2:21273 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62058-12154 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62058-12155 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܚܣܝܪ ܕ݁ܚܰܣܺܝܪ 2:7443 ܚܣܪ Adjective lacking, deficient 151 79 62058-12156 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-12157 - - - - - - No - - -
ܛܝܒܘܬܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8036 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62058-12158 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62058-12159 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62058-121510 - - - - - - No - - -
ܕܠܡܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 2:11322 ܡܐ Particle lest 93 55 62058-121511 - - - - - - No - - -
ܥܩܪܐ ܥܶܩܳܪܳܐ 2:16167 ܥܩܪ Noun root 425 167 62058-121512 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܪܪܐ ܕ݁ܰܡܪܳܪܶܐ 2:12354 ܡܪ Noun bitterness 303 132 62058-121513 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܦܩ ܢܰܦ݁ܶܩ 2:13404 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62058-121514 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No - - -
ܥܘܦܝܐ ܥܽܘܦ݂ܝܳܐ 2:16102 ܥܦܐ Noun bloom, growth, budding 406 160 62058-121515 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܗܪܟܘܢ ܘܢܰܗܰܪܟ݂ܽܘܢ 2:5342 ܗܪ Verb harm, harm, hurt 106 61 62058-121516 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Second Masculine Plural
ܘܒܗ ܘܒ݂ܶܗ 2:2257 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62058-121517 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13929 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62058-121518 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܣܬܝܒܘܢ ܢܶܣܬ݁ܰܝܒ݂ܽܘܢ 2:14103 ܣܝܒ Verb defile 374 150 62058-121519 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.