<-- Hebrews 12:4 | Hebrews 12:6 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 12:5

Hebrews 12:5 - ܘܰܛܥܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܶܪܝ ܠܳܐ ܬ݁ܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܡܰܪܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܪܰܦ݁ܶܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܡܶܢܶܗ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܘܰܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀

Translations

(Etheridge) And ye have forgotten the instruction of him who, as unto children, hath said to you, My son, contemn not the discipline of the Lord, and let not thy soul fail when by him thou art corrected:

(Murdock) And ye have forgotten the monition, which saith to you, as to children, My son, disregard not the chastening of the Lord; nor let thy soul faint, when thou art rebuked by him.

(Lamsa) And you have forgotten the teaching which has been told to you as to children, My son, despise not thou the chastening of the LORD, nor let your soul faint when thou art rebuked of him,

(KJV) And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܛܥܝܬܘܢܝܗܝ ܘܰܛܥܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ 2:8292 ܛܥܐ Verb wander, err, forget, deceive, astray, astray, delude 178 88 62058-12050 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܝܘܠܦܢܐ ܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ 2:9173 ܝܠܦ Noun teaching, instruction, doctrine 190 92 62058-12051 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܢܐ ܐܰܝܢܳܐ 2:661 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62058-12052 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܟ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ 2:624 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62058-12053 - - - - - - No - - -
ܕܠܒܢܝܐ ܕ݁ܠܰܒ݂ܢܰܝܳܐ 2:3273 ܒܪ Noun son 53 40 62058-12054 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62058-12055 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62058-12056 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܪܝ ܒ݁ܶܪܝ 2:3248 ܒܪ Noun son 53 40 62058-12057 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-12058 - - - - - - No - - -
ܬܗܡܐ ܬ݁ܰܗܡܶܐ 2:5234 ܗܡܐ Verb neglect, cease, forbear 104 60 62058-12059 Second Masculine Singular - Imperfect APHEL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-120510 - - - - - - No - - -
ܡܪܕܘܬܗ ܡܰܪܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ 2:19457 ܪܕܐ Noun chastisement, instruction 299 131 62058-120511 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܪܝܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ 2:12375 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62058-120512 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-120513 - - - - - - No - - -
ܬܪܦܐ ܬ݁ܪܰܦ݁ܶܐ 2:20234 ܪܦܐ Verb slacken, faint, leave, allow 547 211 62058-120514 Second Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܢܦܫܟ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ 2:13489 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62058-120515 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܐܡܬܝ ܐܶܡܰܬ݂ܝ 2:1351 ܐܡܬܝ Particle when? 20 24 62058-120516 - - - - - - No - - -
ܕܡܢܗ ܕ݁ܡܶܢܶܗ 2:12162 ܡܢ Particle from 281 125 62058-120517 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܬܟܘܢ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܘܰܢ 2:26331 ܟܢ Verb exist, reprove, rebuke, create 210 100 62058-120518 Second Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62058-120519 Second Masculine Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.