<-- Hebrews 4:11 | Hebrews 4:13 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 4:12

Hebrews 4:12 - ܚܰܝܳܐ ܗ݈ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܣܳܥܪܳܐ ܘܚܰܪܺܝܦ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܣܰܦ݂ܣܺܪܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܦ݁ܽܘܡܶܝܗ ܘܥܳܐܠܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܦ݂ܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܘܰܕ݂ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܕ݂ܫܳܪܝܳܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܡܽܘܚܳܐ ܘܰܕ݂ܓ݂ܰܪܡܶܐ ܘܕ݂ܳܝܢܳܐ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܰܪܥܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For living is the Word of Aloha, and all-acting, and more penetrating than a two-edged sword [The sword of two mouths] , and entereth to the separation of the soul and the spirit, and of the joints, and of the marrow, and the bones, and discerneth the reasonings and counsel of the heart.

(Murdock) For the word of God is living, and all-efficient, and sharper than a two-edged sword, and entereth even to the severance of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow and the bones, and judgeth the thoughts and reasonings of the heart:

(Lamsa) For the word of God is living and powerful and sharper than any twoedged sword, piercing even to the point of division between soul and spirit, and between the joints and marrow and bones, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.

(KJV) For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܝܐ ܚܰܝܳܐ 2:6954 ܚܝܐ Adjective alive, living 139 74 62058-04120 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-04121 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62058-04122 - - - - - - No - - -
ܡܠܬܗ ܡܶܠܬ݂ܶܗ 2:12120 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62058-04123 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62058-04124 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܠ ܘܟ݂ܽܠ 2:10053 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62058-04125 - Masculine - - - - No - - -
ܣܥܪܐ ܣܳܥܪܳܐ 2:14686 ܣܥܪ Verb visit, do, effect 384 153 62058-04126 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܚܪܝܦܐ ܘܚܰܪܺܝܦ݂ܳܐ 2:7621 ܚܪܦ Adjective sharp, incisive, keen, fervent 157 81 62058-04127 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܛܒ ܛܳܒ݂ 2:7940 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62058-04128 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-04129 - - - - - - No - - -
ܣܦܣܪܐ ܣܰܦ݂ܣܺܪܳܐ 2:14727 ܣܦܣܝܪܐ Noun sword 386 154 62058-041210 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܪܝܢ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ 2:22995 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62058-041211 - Masculine - - - - No - - -
ܦܘܡܝܗ ܦ݁ܽܘܡܶܝܗ 2:16479 ܦܘܡܐ Noun mouth, edge 437 171 62058-041212 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܘܥܐܠܐ ܘܥܳܐܠܳܐ 2:15617 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62058-041213 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62058-041214 - - - - - - No - - -
ܠܦܘܪܫܢܐ ܠܦ݂ܽܘܪܫܳܢܳܐ 2:17271 ܦܪܫ Noun difference, separation, discrimination 440 171 62058-041215 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܦܫܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܳܐ 2:13459 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62058-041216 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܪܘܚܐ ܘܰܕ݂ܪܽܘܚܳܐ 2:19654 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62058-041217 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܫܪܝܬܐ ܘܰܕ݂ܫܳܪܝܳܬ݂ܳܐ 2:22464 ܫܪܝܬܐ Noun joint 598 231 62058-041218 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܕܡܘܚܐ ܘܰܕ݂ܡܽܘܚܳܐ 2:11417 ܡܘܚܐ Noun marrow 257 117 62058-041219 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܓܪܡܐ ܘܰܕ݂ܓ݂ܰܪܡܶܐ 2:4011 ܓܪܡ Noun bone 78 50 62058-041220 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܕܝܢܐ ܘܕ݂ܳܝܢܳܐ 2:4438 ܕܢ Denominative judge 95 56 62058-041221 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܡܚܫܒܬܐ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:7804 ܚܫܒ Noun thought, reasoning, counsel 265 119 62058-041222 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܬܪܥܝܬܐ ܘܬ݂ܰܪܥܝܳܬ݂ܳܐ 2:20212 ܪܥܐ Noun mind, thought, imagination 621 242 62058-041223 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܒܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܳܐ 2:10941 ܠܒ Noun heart 233 108 62058-041224 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.