<-- Hebrews 4:8 | Hebrews 4:10 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 4:9

Hebrews 4:9 - ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܩܰܝܳܡ ܗ݈ܽܘ ܠܡܰܫܒ݁ܳܬ݂ܽܘ ܠܥܰܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) ---Therefore, yet to enjoy a shabathism [Lemashbothu. Inf. Aphel of shabath, Quievit; celebravit diem sabbathi] is confirmed to the people of Aloha.

(Murdock) Therefore it is established, that the people of God are to have a sabbath.

(Lamsa) It is therefore the duty of the people of God to keep the Sabbath.

(KJV) There remaineth therefore a rest to the people of God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܕܝܢ ܡܳܕ݂ܶܝܢ 2:4409 ܕܝܢ Particle then, therefore 252 115 62058-04090 - - - - - - No - - -
ܩܝܡ ܩܰܝܳܡ 2:18375 ܩܡ Adjective remaining, abiding, lasting, valid 504 193 62058-04091 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-04092 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܡܫܒܬܘ ܠܡܰܫܒ݁ܳܬ݂ܽܘ 2:20615 ܫܒܬܐ Denominative rest 558 215 62058-04093 - - - - Infinitive APHEL No - - -
ܠܥܡܗ ܠܥܰܡܶܗ 2:15814 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62058-04094 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62058-04095 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.