<-- Hebrews 7:21 | Hebrews 7:23 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 7:22

Hebrews 7:22 - ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܡܝܰܬ݁ܪܳܐ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܒ݁ܳܗ ܥܰܪܳܒ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܀

Translations

(Etheridge) In all this more excellent is the covenant of (which) Jeshu is the sponsor [Arobo, Gr. egguos] .

(Murdock) By all this, is that a better covenant of which Jesus is the sponsor.

(Lamsa) All these things make a better covenant because Jesus is its surety.

(KJV) By so much was Jesus made a surety of a better testament.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62058-07220 - Masculine Singular - - - No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܶܗ 2:10079 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62058-07221 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܝܬܪܐ ܡܝܰܬ݁ܪܳܐ 2:9719 ܝܬܪ Participle Adjective excellent, eminent 270 121 62058-07222 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܬܩܐ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ 2:4539 ܕܝܬܝܩܐ Noun testament, covenant 91 55 62058-07223 - Feminine Singular - - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62058-07224 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܗܘܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ 2:5066 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-07225 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62058-07226 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܥܪܒܐ ܥܰܪܳܒ݂ܳܐ 2:16187 ܥܪܒ Noun surety, security, sponsor 427 167 62058-07227 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62058-07228 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.