<-- Hebrews 8:4 | Hebrews 8:6 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 8:5

Hebrews 8:5 - ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܠܛܶܠܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܡܽܘܫܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܰܙܝܰܬ݂ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܛܽܘܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) they, (namely,) who minister [Or, unto an emblem and shadow] at an emblem and shadow of those (things) that are in heaven. As it was said unto Musha when he made the tabernacle, See and make every thing according to the pattern which was showed to thee in the mountain.

(Murdock) [namely] they, who minister in the emblem and shadow of the things in heaven: as it was said to Moses, when he was about to build the tabernacle, See, and make every thing according to the pattern which was showed thee in the mount.

(Lamsa) Who serve the semblance and shadow of heavenly things, just as it was commanded to Moses when he was about to make the tabernacle: See that you make all things according to the pattern showed to thee in the mount.

(KJV) Who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle: for, See, saith he, that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62058-08050 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܡܫܡܫܝܢ ܕ݁ܰܡܫܰܡܫܺܝܢ 2:21850 ܫܡܫ Verb minister, serve 586 227 62058-08051 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܠܕܡܘܬܐ ܠܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ 2:4728 ܕܡܐ Noun form, image, similitude, type, exemplar, pattern 94 56 62058-08052 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܛܠܢܝܬܐ ܘܰܠܛܶܠܳܢܝܳܬ݂ܳܐ 2:8179 ܛܠ Noun shadow, shade, adumbration, type 175 87 62058-08053 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܗܠܝܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ 2:5242 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62058-08054 - Common Plural - - - No - - -
ܕܒܫܡܝܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21647 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62058-08055 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62058-08056 - - - - - - No - - -
ܕܐܬܐܡܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ 2:1278 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62058-08057 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܡܘܫܐ ܠܡܽܘܫܶܐ 2:11440 ܡܘܫܐ Proper Noun Moses 260 118 62058-08058 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62058-08059 - - - - - - No - - -
ܥܒܕ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ 2:14972 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62058-080510 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-080511 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܫܟܢܐ ܡܰܫܟ݁ܢܳܐ 2:21302 ܫܟܢ Noun tabernacle, habitation, tent 307 133 62058-080512 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܙܝ ܕ݁ܰܚܙܺܝ 2:6606 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62058-080513 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܘܥܒܕ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ 2:14936 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62058-080514 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܟܠܡܕܡ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ 2:10090 ܟܠ Idiom everything 216 102 62058-080515 - - - - - - No - - -
ܒܕܡܘܬܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ 2:4716 ܕܡܐ Noun form, image, similitude, type, exemplar, pattern 94 56 62058-080516 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62058-080517 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܚܙܝܬ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܰܙܝܰܬ݂ 2:6599 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62058-080518 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62058-080519 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܒܛܘܪܐ ܒ݁ܛܽܘܪܳܐ 2:8089 ܛܘܪܐ Noun mountain, hill 170 86 62058-080520 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.