<-- Hebrews 9:23 | Hebrews 9:25 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 9:24

Hebrews 9:24 - ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܰܩܕ݁ܫܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܺܝܕ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܳܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) For not into the sanctuary made with hands hath the Meshiha entered, which is an emblem of the true one, but into heaven itself hath he entered, that he might appear before the face of Aloha for us.

(Murdock) For the Messiah entered not into the sanctuary made with hands, which is the emblem of the true [sanctuary]: but he entered into heaven itself to appear in the presence of God for us.

(Lamsa) For Christ has not entered into the holy place made with hands, which is the symbol of the true one; but he entered into heaven itself to appear before the presence of God for our sakes.

(KJV) For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true; but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-09240 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-09241 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62058-09242 - - - - - - No - - -
ܠܒܝܬ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ 2:2736 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62058-09243 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܡܩܕܫܐ ܡܰܩܕ݁ܫܳܐ 2:18144 ܩܕܫ Noun sanctuary, holy place 296 130 62058-09244 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܒܝܕ ܕ݁ܰܥܒ݂ܺܝܕ݂ 2:14910 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62058-09245 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܐܝܕܝܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܳܐ 2:581 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62058-09246 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15641 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62058-09247 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62058-09248 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62058-09249 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܡܘܬܐ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ 2:4723 ܕܡܐ Noun form, image, similitude, type, exemplar, pattern 94 56 62058-092410 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܘ ܕ݁ܗܰܘ 2:5039 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62058-092411 - Masculine Singular - - - No - - -
ܫܪܝܪܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ 2:22272 ܫܪ Adjective true, steadfast 598 231 62058-092412 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62058-092413 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62058-092414 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܫܡܝܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ 2:21652 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62058-092415 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15641 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62058-092416 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܢܬܚܙܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ 2:6629 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62058-092417 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62058-092418 - - - - - - No - - -
ܦܪܨܘܦܗ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ 2:17198 ܦܪܨܘܦܐ Noun face, countenance, person, aspect 464 180 62058-092419 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62058-092420 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܠܦܝܢ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ 2:7202 ܚܠܦ Particle for, instead 144 76 62058-092421 - - - - - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.