<-- James 1:26 | James 2:1 -->

Analysis of Peshitta verse James 1:27

James 1:27 - ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܝ ܠܡܶܣܥܰܪ ܝܰܬ݂ܡܶܐ ܘܰܐܪܡܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܰܠܡܶܛܰܪ ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For the service [Teshmeshtho, ministry.] which is pure and true before Aloha the Father, is this, to visit the orphans and widows in their afflictions, and that a man keep himself from the world without blemish.

(Murdock) For the worship that is pure and holy before God the Father, is this: to visit the fatherless and the widows in their affliction, and that one keep himself unspotted from the world.

(Lamsa) For a pure and holy ministry before God, the Father, is this, To visit the fatherless and the widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.

(KJV) Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܬܫܡܫܬܐ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ 2:21904 ܫܡܫ Noun ministration, service, attendance 622 243 62059-01270 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62059-01271 - - - - - - No - - -
ܕܟܝܬܐ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:4587 ܕܟܐ Adjective clean, pure 91 55 62059-01272 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܩܕܝܫܬܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ 2:18156 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 62059-01273 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62059-01274 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62059-01275 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܒܐ ܐܰܒ݂ܳܐ 2:6 ܐܒ Noun father 2 13 62059-01276 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62059-01277 - Feminine Singular - - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62059-01278 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܠܡܣܥܪ ܠܡܶܣܥܰܪ 2:14674 ܣܥܪ Verb visit, do, effect 384 153 62059-01279 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܝܬܡܐ ܝܰܬ݂ܡܶܐ 2:9638 ܝܬܡ Adjective desolate, orphan, bereft 200 98 62059-012710 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܪܡܠܬܐ ܘܰܐܪܡܠܳܬ݂ܳܐ 2:1956 ܐܪܡܠܬܐ Noun widow 28 30 62059-012711 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܐܘܠܨܢܝܗܘܢ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܰܝܗܽܘܢ 2:1015 ܐܠܨ Noun oppression, affliction, tribulation 6 15 62059-012712 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܠܡܛܪ ܘܰܠܡܶܛܰܪ 2:12994 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62059-012713 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62059-012714 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܢܦܫܗ ܢܰܦ݂ܫܶܗ 2:13485 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62059-012715 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62059-012716 - - - - - - No - - -
ܥܠܡܐ ܥܳܠܡܳܐ 2:15760 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62059-012717 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62059-012718 - - - - - - No - - -
ܛܘܠܫܐ ܛܽܘܠܫܳܐ 2:8211 ܛܠܫ Noun spot, impurity, stain, blemish 169 85 62059-012719 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.