<-- James 2:2 | James 2:4 -->

Analysis of Peshitta verse James 2:3

James 2:3 - ܘܰܬ݂ܚܽܘܪܽܘܢ ܒ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܠܒ݂ܺܝܫ ܡܳܐܢܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܘܬ݂ܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܘܰܠܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܩܽܘܡ ܠܗܰܠ ܐܰܘ ܬ݁ܶܒ݂ ܠܳܟ݂ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܒ݂ܫܳܐ ܕ݁ܪܶܓ݂ܠܰܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) and you look upon him who clothed in beautiful vestments, and say to him, Sit is here well; and you say to the poor man, Stand thou there, or, Sit thou here before the stool of our feet;

(Murdock) and ye show respect to him who is clothed in splendid garments, and say to him, Seat thyself here, conspicuously; while to the poor man, ye say, Stand thou there, or sit thou here before my footstool;

(Lamsa) And you should attend to the one who wears the beautiful clothing, and say to him, Sit here in a good place; and say to the poor man, Stand up there, or sit here before our footstool;

(KJV) And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place; and say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܬܚܘܪܘܢ ܘܰܬ݂ܚܽܘܪܽܘܢ 2:6546 ܚܪ Verb look, behold 134 72 62059-02030 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܗܘ ܒ݁ܗܰܘ 2:5034 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62059-02031 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܠܒܝܫ ܕ݁ܰܠܒ݂ܺܝܫ 2:10997 ܠܒܫ Verb put on, clothed, clothe 235 108 62059-02032 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܡܐܢܐ ܡܳܐܢܶܐ 2:11367 ܡܐܢ Noun vessel, garment, utensil, receptacle 247 114 62059-02033 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܫܦܝܪܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ 2:22090 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62059-02034 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܬܐܡܪܘܢ ܘܬ݂ܺܐܡܪܽܘܢ 2:1310 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62059-02035 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62059-02036 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62059-02037 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܗܪܟܐ ܗܳܪܟ݁ܳܐ 2:5371 ܗܪܟܐ Particle here, hence 106 61 62059-02038 - - - - - - No - - -
ܬܒ ܬ݁ܶܒ݂ 2:9625 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 62059-02039 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܫܦܝܪ ܫܰܦ݁ܺܝܪ 2:22088 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62059-020310 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܘܠܡܣܟܢܐ ܘܰܠܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ 2:12259 ܣܟܢ Adjective poor 285 127 62059-020311 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܐܡܪܘܢ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ 2:1320 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62059-020312 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62059-020313 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62059-020314 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܩܘܡ ܩܽܘܡ 2:18334 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62059-020315 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܠܗܠ ܠܗܰܠ 2:11041 ܗܠ Particle far, far off, there, thither 236 109 62059-020316 - - - - - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62059-020317 - - - - - - No - - -
ܬܒ ܬ݁ܶܒ݂ 2:9625 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 62059-020318 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62059-020319 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܗܪܟܐ ܗܳܪܟ݁ܳܐ 2:5371 ܗܪܟܐ Particle here, hence 106 61 62059-020320 - - - - - - No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62059-020321 - - - - - - No - - -
ܟܘܒܫܐ ܟ݁ܽܘܒ݂ܫܳܐ 2:9807 ܟܒܫ Noun footstool 207 100 62059-020322 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܪܓܠܝܢ ܕ݁ܪܶܓ݂ܠܰܝܢ 2:19392 ܪܓܠ Noun foot 529 201 62059-020323 - Feminine Plural Emphatic - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.