<-- John 13:23 | John 13:25 -->

Analysis of Peshitta verse John 13:24

John 13:24 - ܠܗܳܢܳܐ ܪܡܰܙ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܫܰܐܠܺܝܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) To this signed Shemun Kipha that he would ask of whom it was that he spake.

(Murdock) to him Simon Cephas beckoned, that he should ask him, who it was of whom he spoke.

(Lamsa) Simon Peter winked at to him, to ask him of whom he spoke.

(KJV) Simon Peter therefore beckoned to him, that he should ask who it should be of whom he spake.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܗܢܐ ܠܗܳܢܳܐ 2:5269 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62043-13240 - Masculine Singular - - - No - - -
ܪܡܙ ܪܡܰܙ 2:20081 ܪܡܙ Verb sign, beckon 543 209 62043-13241 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܫܡܥܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ 2:21803 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simon 585 226 62043-13242 - - - - - - No - - -
ܟܐܦܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ 2:9781 ܟܐܦܐ Proper Noun Cephas 202 98 62043-13243 - - - - - - No - - -
ܕܢܫܐܠܝܘܗܝ ܕ݁ܰܢܫܰܐܠܺܝܘܗ݈ܝ 2:20370 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62043-13244 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No Third Masculine Singular
ܕܡܢܘ ܕ݁ܡܰܢܽܘ 2:5003 ܗܘ Pronoun who is this? 281 126 62043-13245 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62043-13246 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܡܪ ܕ݁ܶܐܡܰܪ 2:1264 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-13247 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܠܘܗܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15702 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62043-13248 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.