<-- John 13:33 | John 13:35 -->

Analysis of Peshitta verse John 13:34

John 13:34 - ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܰܚܶܒ݂ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܰܚܒ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܀

Translations

(Etheridge) A new commandment give I to you, that you should love one another; as I have loved you, so do you also love one another.

(Murdock) A new commandment I give to you, that ye be affectionate to each other. As I have loved you, do ye also love one another.

(Lamsa) A new commandment I give you, that you love one another; just as I have loved you, that you also love one another.

(KJV) A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܦܘܩܕܢܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ 2:16974 ܦܩܕ Noun commandment, edict, decree, precept 438 171 62043-13340 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܬܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ 2:6372 ܚܕܬ Adjective new 129 70 62043-13341 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܗܒ ܝܳܗܶܒ݂ 2:25957 ܝܗܒ Verb give 188 91 62043-13342 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-13343 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62043-13344 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܗܘܝܬܘܢ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5075 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-13345 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܚܒܝܢ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ 2:6057 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62043-13346 Third Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62043-13347 - Masculine - - - - No - - -
ܠܚܕ ܠܚܰܕ݂ 2:6250 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62043-13348 - Masculine - - - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62043-13349 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܐܢܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ 2:1373 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-133410 First Common Singular - - - No - - -
ܐܚܒܬܟܘܢ ܐܰܚܶܒ݂ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:6030 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62043-133411 First Common Singular - Perfect APHEL No Second Masculine Plural
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62043-133412 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-133413 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܬܚܒܘܢ ܬ݁ܰܚܒ݂ܽܘܢ 2:6062 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62043-133414 Second Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62043-133415 - Masculine - - - - No - - -
ܠܚܕ ܠܚܰܕ݂ 2:6250 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62043-133416 - Masculine - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.